Nieuws

ALV PO-Raad: presentatie Benchmark en een nieuwe Code Goed Bestuur

Vergelijken, leren en verbeteren. De Benchmark PO&VO, waarmee schoolbesturen in het funderend onderwijs samen werken aan een sterke sector, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad gepresenteerd. Het was een drukbezochte digitale ALV waarbij uiteraard actualiteiten rondom corona ter sprake kwamen. Verder stemde de ALV in met een nieuwe Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs en gingen leden met elkaar in gesprek over het beroep van de leraar.

,,De corona-crisis vraagt heel veel van de leraren, maar het vraagt ook veel van het bestuur: schoolbesturen en ook directeuren. Leidinggeven aan een team op afstand vraagt andere kwaliteiten van managers", zei PO-Raad voorzitter Rinda den Besten in haar openingsspeech. ,,Dat past in de beweging over leiderschap waar we al langer over praten. Wat is goed bestuur? Hoe ben je een goede werkgever? En hoe verantwoord je je over wat je doet?’’ Het zijn deze vragen die terugkwamen bij de Benchmark PO&VO en de Code Goed Bestuur.

Den Besten drukte de aanwezigen nogmaals op het hart om tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus te registreren. Dat kan bij het speciale meldpunt binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

Benchmark PO&VO

Tijdens de ALV’s van november 2019 besloten de leden van zowel de PO-Raad als VO-raad dat er een Benchmark PO&VO ontwikkeld moest worden. Vandaag werd die gepresenteerd en konden onze leden als eersten hun eigen gegevens naast die van vergelijkbare besturen leggen: gegevens over medewerkers, inzet van middelen en onderwijsopbrengsten zijn allemaal terug te vinden in de Benchmark PO&VO. Medio januari 2021 komt de Benchmark openbaar. Met de Benchmark PO&VO werken schoolbesturen in het funderend onderwijs samen aan een sterke sector.  

Code Goed Bestuur 

De ALV stemde in met de nieuwe Code Goed Bestuur. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat deze nieuwe principle based is. Vier principes staan centraal: Goed onderwijs voor alle kinderen - Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering - Integriteit en transparantie. Daarnaast zijn aan elk principe denkrichtingen verbonden die het gesprek tussen bestuurders en toezichthouders en andere partijen stimuleren. Bekijk de nieuwe Code Goed Bestuur hier.

Goede, betaalbare en toekomstbestendige ICT

Naar aanleiding van de oproep van de Ledenraad van SIVON spraken we op de ALV over de rol en het lidmaatschap van SIVON. Digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs wordt de komende jaren steeds belangrijker. Aan schoolbesturen de taak om dit voor hun organisatie goed te regelen. Binnen de coöperatie SIVON bundelen op dit moment 239 besturen uit het po en vo daarom hun krachten. Maar om een stevige gesprekspartner te kunnen zijn richting de markt, is er een grotere ledenbasis nodig. Samen zetten de schoolbesturen/leden zich in voor goede, betaalbare en toekomstbestendige ICT voor de sector. Op de website van SIVON lees je wat SIVON voor jouw schoolorganisatie kan betekenen en kan je jouw bestuur aanmelden als lid.

Leraar is een waardevol beroep

Er zijn allerlei actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het beroep van de leraar. Zo is de beroepsgroep volop in ontwikkeling en is de commissie Onderwijsbevoegdheden bezig met het ontwerpen van een nieuw bevoegdhedenstelsel. Bovendien zet het lerarentekort de continuïteit van goed onderwijs onder druk. Maar wat betekent dit voor het opleiden en professionaliseren van leraren en goed werkgeverschap? En wat staat ons als PO-Raad en schoolbestuurders te doen? Ingeleid door Jan van de Ven (oprichter van het Lerarencollectief), Paul Zevenbergen (voorzitter Commissie onderwijsbevoegdheden) en Margreet Vendel (College van Bestuur Meer Primair), gingen schoolbesturen in gesprek over de belangrijkste thema’s, vraagstukken en prioriteiten rondom het beroep leraar.

Verenigingszaken

Anko van Hoepen werd tijdens de ALV herbenoemd voor de functie van vicevoorzitter. In februari zit zijn eerste termijn van vier jaar als vicevoorzitter bij de PO-Raad erop. Omdat de laatste termijn van voorzitter Rinda den Besten op 1 juli 2021 eindigt, is een profielschets opgesteld voor de nieuwe voorzitter van de PO-raad. Op de ALV van 10 juni 2021 vindt de benoeming van de nieuwe voorzitter plaats.