Commissies

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft binnen de vereniging een aantal taken. Deze taken zijn belegd in twee permanente commissies.

Selectie- en remuneratiecommissie

De Selectie- en remuneratiecommissie (Serc) heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De Selectie- en remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Ook draagt de remuneratiecommissie bestuursleden voor benoeming voor aan de ALV. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het DB van de vereniging als voor het AB. De ALV beslist over hun benoeming. 

Op dit moment zijn in de Selectie- en remuneratiecommissie de volgende mensen benoemd:

  • Marjet van Zuijlen, voorzitter Selectie- en remuneratiecommissie;
  • Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur Un1ek Onderwijs en Opvang.  
  • Ingrid Sluiter, College van Bestuur SKPO;
  • Sandra Beuving, Lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis;
  • Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur INOS Stichting;
  • Rien Spies, lid College van Bestuur Stichting Agora.

Je kunt contact opnemen met de Selectie- en remuneratiecommissie via serc@poraad.nl

Auditcommissie

In de bestuurs- en verenigingsstructuur heeft de ALV een aantal taken. De ALV heeft deze taken vervolgens bij twee permanente commissies belegd. De Auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit ten minste drie personen die allen beschikken over financiële expertise. 

Op dit moment zijn in de Auditcommissie benoemd:
 

  • Maarten van der Kooij, voorzitter College van Bestuur VPCO Tholen;
  • Elfred Bakker, voorzitter College van Bestuur Stichting de Blauwe Loper;
  • Ingrid de Bonth, vicevoorzitter VO-raad, Utrecht.