Commissies

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft binnen de vereniging een aantal taken. Deze taken zijn belegd in twee permanente commissies.

Selectie- en remuneratiecommissie

De Selectie- en remuneratiecommissie (SERC) heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De Selectie- en remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Ook draagt de remuneratiecommissie bestuursleden voor benoeming voor aan de ALV. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het DB van de vereniging als voor het AB. De ALV beslist over hun benoeming. Download het huishoudelijk reglement van de SERC.

Op dit moment zijn in de Selectie- en remuneratiecommissie de volgende mensen benoemd:

  • Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur Un1ek Onderwijs en Opvang.  
  • Ingrid Sluiter, College van Bestuur SKPO;
  • Maarten Stuifbergen, voorzitter College van Bestuur bij Stopoz.

Je kunt contact opnemen met de Selectie- en remuneratiecommissie via serc@poraad.nl

Auditcommissie

In de bestuurs- en verenigingsstructuur heeft de ALV een aantal taken. De ALV heeft deze taken vervolgens bij twee permanente commissies belegd. De Auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit ten minste drie personen die allen beschikken over financiële expertise. 

Op dit moment zijn in de Auditcommissie benoemd:
 

  • Maarten van der Kooij, voorzitter College van Bestuur VPCO Tholen;
  • Hilbert de Vries, Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra Eindhoven;
  • Bart de Grunt, Lid College van Bestuur Mijnplein.