Nieuws

Doe mee met landelijke thuiszittersenquête voor samenwerkingsverbanden

Komende week ontvangen alle leidinggevenden van samenwerkingsverbanden PO en VO een link naar een landelijke thuiszittersenquête van onderzoeksbureau Regioplan. Het onderzoek is een initiatief van de partners van het Thuiszitterspact. 

‘Aantal thuiszitters opnieuw gestegen’ en ‘Minister ontevreden over thuiszitters’, deze koppen waren de afgelopen weken te zien in de media. De partners van het Thuiszitterspact zijn het erover eens: er moet méér gebeuren om alle thuiszitters terug naar school te krijgen, en om nieuwe gevallen te voorkomen. Nog altijd gaan ieder jaar meer dan 4000 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden niet naar school. 

Er is echter nog te weinig bekend om dit aantal goed te kunnen duiden, en om de problemen gericht te kunnen oplossen. Lukt het om goede afspraken te maken tussen onderwijs en zorg? En hoe zit het met het aanbod na drie maanden thuiszitten? Wat verwachten ouders precies? In hoeverre spelen communicatieproblemen, wachtlijsten of problemen met gegevensuitwisseling een rol?

Er zijn regio’s waar het aantal thuiszitters afneemt, maar ook regio’s waar het aantal thuiszitters toeneemt. Om inzicht te krijgen in de redenen van het thuiszitten, neemt onderzoeksbureau Regioplan namens het Steunpunt Passend Onderwijs de komende weken enquêtes af.  Daarmee ontstaat voor het eerst een landelijk beeld rond de belangrijkste doelstelling uit het thuiszitterspact, namelijk een passend onderwijsaanbod binnen drie maanden. Daarnaast levert de enquête informatie op over knelpunten waar we als landelijk partijen op kunnen ondersteunen of over in gesprek kunnen gaan met de overheid.

Alle samenwerkingsverbanden PO en VO krijgen deze week een link toegestuurd naar de enquête. De PO-Raad en VO-raad verzoeken alle ontvangers te reageren, ongeacht hoeveel succes zij momenteel hebben met hun aanpak van thuiszitters.

Enquête maakt deel uit van breder onderzoek

Naast samenwerkingsverbanden worden er ook enquêtes uitgezet onder leerplichtorganisaties, gemeenten en JGZ-organisaties. Daarna worden er interviews afgenomen met ouders en vinden er verdiepende groepsgesprekken plaats met de Inspectie van het Onderwijs en sleutelfiguren in onderwijs en zorg. Met dit onderzoek hopen de PO-Raad, de VO-Raad, Ingrado, de VNG en de ministeries van OCW en VWS meer inzicht te krijgen in de lokale kansen en knelpunten, zodat zij regio’s gerichter ondersteuning kunnen bieden bij hun thuiszittersaanpak. Op die manier ontstaat uiteindelijk ook landelijk een beter beeld van het probleem. Het einddoel: een passend onderwijsaanbod voor ieder kind, waar je ook woont, wie je ook bent en wat je ondersteuningsvraag ook is.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten