Nieuws

Fusietoets bureaucratisch blok aan het been

Stem in met het wetsvoorstel om de fusietoets af te schaffen, dat vragen PO-Raad en VO-raad aan de Eerste Kamer in een brief. Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben te maken met de gevolgen van krimp. De komende jaren zal de leerlingendaling nog verder doorzetten.

Om op een goede manier om te kunnen gaan met de gevolgen van krimp is het stimuleren van samenwerking tussen scholen en schoolbesturen van groot belang. ‘Een fusie tussen scholen of schoolbesturen kan noodzakelijk zijn om een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden’, schrijven de PO-Raad en VO-raad aan de Senaat. De fusietoets bemoeilijkt samenwerking en heeft een afschrikwekkende werking. Het is daarmee een ‘bureaucratisch blok aan het been van het zeer kleinschalig georganiseerde funderend onderwijs geworden.’

Volgens de sectororganisaties geeft de Wet Medezeggenschap al genoeg mogelijkheden om een fusie te toetsen. De medezeggenschapsraad van heeft instemmingsrecht op de plannen voor de fusie tussen scholen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als schoolbesturen willen fuseren.

In aanloop naar de afschaffing van de fusietoets geldt sinds augustus 2018 een lichtere procedurele toets, die wordt uitgevoerd door DUO. Scholen en schoolbesturen hebben hierdoor bij voorgenomen fusies geen advies meer nodig van de fusietoetscommissie. Wel is nog steeds een fusie-effectrapportage en inspraak van de medezeggenschap nodig bij een voorgenomen fusie. Als de Eerste Kamer niet instemt met het wetsvoorstel, moeten scholen en schoolbesturen die willen fuseren weer terug naar de complexe en zware fusietoets.

De fusietoets is ooit in het leven geroepen om enorm grote onderwijsinstellingen, zoals in het mbo, te voorkomen. Door de kleinschaligheid van primair en voortgezet onderwijs is dit niet aan de orde. Afschaffen van de fusietoets stimuleert samenwerking tussen scholen en schoolbesturen en zorgt voor behoud van diversiteit in het onderwijsaanbod en keuzevrijheid voor ouders.

Lees de brief van de PO-Raad en VO-raad hier.

Links & downloads

Brief PO-Raad en VO-raad over wetsvoorstel afschaffen fusietoets
115.4 KB