Nieuws

Internetconsultatie over wetsvoorstel kleine klassen

De Tweede Kamer heeft een internetconsultatie geopend over het initiatiefwetsvoorstel kleine klassen van Kamerlid Siderius (SP). Het wetsvoorstel heeft als doel klassen in het basisonderwijs te verkleinen, zodat leraren de mogelijkheden krijgen om alle leerlingen de benodigde aandacht en ondersteuning te kunnen geven. Met de consultatie wil de Tweede Kamer reacties vanuit het veld krijgen, ter verbetering van het wetsvoorstel.

Standpunt PO-Raad

Het bepalen van de groepsgrootte is maatwerk op schoolniveau. Schoolbesturen laten de keuzes voor groepsindeling terecht over aan de professionaliteit van de schoolleiders en leraren in samenspraak met de ouders en medezeggenschapsraad. Sommige scholen kiezen in dit kader bewust voor wat grotere klassen. Bijvoorbeeld om de inzet van vakleerkrachten of onderwijsassistenten mogelijk te maken. De PO-Raad vindt deze vrijheid voor scholen belangrijk en acht het daarom onwenselijk wanneer de overheid zich hiermee zou bemoeien.

Daarnaast is de PO-Raad van mening dat het wetsvoorstel op een aantal punten onuitvoerbaar is. Zo wordt voorgesteld te werken naar een gemiddelde leraar-leerling ratio van 23 op school- of locatieniveau. Voor scholen zonder onderwijsachterstandsmiddelen en kleinescholentoeslag is het onhaalbaar om een dergelijke ratio te hanteren, zij zullen door dit voorstel nog verder in de financiële problemen worden gedrukt. Ook is er in dit voorstel onvoldoende ruimte voor de mogelijkheid die scholen hebben om te investeren in extra ondersteuning via onderwijsassistenten. De leerling-leerkrachtratio zou in zo’n geval (te) hoog kunnen zijn, terwijl het aantal handen en ogen per leerling wel fors zou toenemen.

Cijfers

Na enkele jaren waarin de groepsgrootte licht steeg, is er sinds 2013 sprake van stabilisering van de gemiddelde groepsgrootte op 23,3 leerlingen.

Doet u mee?

De PO-Raad roept schoolbesturen op om hun opvattingen over het wetsvoorstel kenbaar te maken. Reageren op de internetconsultatie kan tot 12 februari 2016.