Nieuws

Kabinet gaat kijken hoe buitenschoolse opvang veilig open kan

Het aantal besmettingen laten versoepelingen momenteel niet toe, zei demissionair minister-president Mark Rutte op 23 maart tijdens de persconferentie. Ook onder kinderen en jongeren zien we hogere besmettingscijfers, dit komt echter ook doordat er in die groep steeds meer coronatests worden afgenomen. De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. Wel wordt de komende tijd gekeken hoe bso’s wel veilig kunnen openen. Ook de PO-Raad is hierbij betrokken.

Klassen in quarantaine

De afgelopen periode hebben een gering aantal scholen hun deuren moeten sluiten door het coronavirus. Daarnaast zijn er veel scholen waar één of meerdere klassen in quarantaine afstandsonderwijs moeten volgen, doordat er leerlingen of leraren waren besmet met het virus. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor scholen: leraren, directeuren, ander onderwijspersoneel en schoolbestuurders  moeten steeds op de korte termijn omschakelen naar afstandsonderwijs en de communicatie opstarten richting ouders, personeel en de GGD.

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ,,We zien dat dit een enorme opgave is voor heel wat scholen: zij lopen echt op hun tandvlees. Hoewel de scholen weer open zijn, is dit allesbehalve een normaal schooljaar. De werkdruk neemt steeds verder toe. Scholen zijn vooral bezig met continuïteit van het onderwijs. De PO-Raad vindt het fijn dat veel schoolbesturen hun knelpunten doorgeven, zodat wij deze signalen kunnen bespreken met het ministerie van OCW.’’

Webinar GGD

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven nog steeds veel vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 25 maart een webinar over corona en de maatregelen voor basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en buitenschoolse opvang. Het webinar vindt plaats van 19:00 – 21:00 uur en is nog een week terug te kijken: https://vimeo.com/522247465/c2b8731e72.

Zelftests in onderwijs

Positief is dat de besmettingscijfers onder onderwijspersoneel stabiel zijn. Met 4,3% positieve testen liggen leraren momenteel onder het landelijk gemiddelde van 7,6 % van alle mensen die getest worden in Nederland. Het kabinet werkt aan het inzetten van sneltesten voor onderwijspersoneel, dat zal mogelijk nog wat meer lucht geven. Sommige schoolbesturen hebben al ervaring met sneltesten doordat zij deze zelf al in gebruik hebben genomen.

De verwachting is dat vanaf half april in alle onderwijssectoren sneltesten worden ingezet, ook in het primair onderwijs. Deze zelftests kunnen bij leraren zonder medische begeleiding worden afgenomen. Het onderwijs is daarmee de eerste sector die grootschalig gebruik gaan maken van deze tests. In het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs worden deze testen ingezet om onderwijspersoneel, zo’n twee keer per week, preventief te kunnen testen. Ook personeel van de kinderopvang kan worden getest, indien ze werkzaam zijn in een gebouw waar ook een school is gevestigd.  Het testen en sneltesten gebeurt natuurlijk altijd op vrijwillige basis.

Sneltesten van leerlingen in vo en vso

Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs krijgen geen sneltesten. Op deze scholen moeten de groepen (of cohorten) nog steeds naar huis als er een besmetting is. In de andere onderwijssectoren zal de combinatie van 1,5 meter afstand en sneltesten meer effect hebben. Om het besmettingsrisico onder leerlingen klein te houden, blijft het belangrijk dat scholen de maatregelen en adviezen uit het servicedocument van OCW en de protocollen goed handhaaft. Ook in het onderwijs zien we soms dat de (hygiëne)maatregelen en afstandsregels soms wat minder scherp in acht worden gehouden. Kijk voor de richtlijnen op de website lesopafstand.nl.

Het voortgezet speciaal onderwijs wordt meegenomen in het traject van scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij ook leerlingen risicogericht getest kunnen worden. Leerlingen kunnen dan getest worden als ze in contact zijn geweest met een besmette medeleerling of leraar. Deze tests vinden altijd plaats onder begeleiding van medisch deskundigen.

Het ministerie van OCW informeert schoolbesturen binnenkort via een brief over het traject van de zelftesten. De PO-Raad en VO-raad zijn betrokken bij de uitrol van de tests in het primair en voortgezet onderwijs en informeren je hierover via de website.