Bijeenkomst

Kennisgroep Kwaliteitszorg

1 juni 2023
10:00 - 15:00

Hoofdstraat 8
3972 LA Antropia , Driebergen

Aanmelden
Thema
Organisator(s)
PO-Raad

Tijdens de bijeenkomsten van de Kennisgroep Kwaliteitszorg bespreken we ontwikkelingen op het terrein van kwaliteitszorg in het primair onderwijs met (bovenschools) kwaliteitszorgmedewerkers. In deze kennisgroep is ook veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en netwerken.

 • 10.00 uur: Welkom! 
 • 10.00 – 12.00 uur: De staat van het onderwijs 
  Op woensdag 10 mei is de Staat van het onderwijs gepubliceerd. In deze Staat worden cijfers en feiten bijeen gebracht, worden meerjarige ontwikkelingen getoond en signaleert de inspectie verbanden en oorzaken. Alhoewel de inspectie lichtpuntjes ziet, zijn er ook zorgen. Voor het primair onderwijs gaat het dan in grote lijnen om de basisvaardigheden maar ook om de kwaliteitszorg op bestuursniveau. 28% van de schoolbesturen scoort een onvoldoende op een of meerdere standaarden. In de strategische agenda van de PO-Raad is de ambitie uitgesproken dat over drie jaar alle schoolbesturen een voldoende scoren op kwaliteitszorg. We gaan graag met jullie in gesprek over basisvaardigheden en de kwaliteitszorg op bestuursniveau.  De sector is aan zet en daarin wil de PO-Raad ook van betekenis zijn. Herkennen jullie het beeld in de Staat, welke analyse maken jullie, wat moet er volgens jullie gebeuren om het tij te keren, welke ambities mag de sector tonen gezien een lerarentekort en welke rol voorzie je voor de PO-Raad zijn zomaar een aantal vragen die we jullie in een interactieve sessie voor willen leggen. 
 • 12.00-13.00 uur: Pauze

 • 13.00-14.30 uur: Actualisatie kerndoelen 
  Een tijdje terug hebben we aan jullie gevraagd welke thema’s jullie interessant zouden vinden voor de kennisgroep. Een van de thema’s die vaak naar voren kwam is de actualisatie van de kerndoelen. In 2022 is de actualisatie gestart van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Bernard Teunis is binnen SLO verantwoordelijk voor de actualisatie van het curriculum, samen met Mirjam Brand (programmamanager kerndoelen) zal hij jullie bijpraten over deze actualisatie. Wat is de stand van zaken, hoe gaan de nieuwe kerndoelen er uit zien? En hoe ziet het proces tot aan implementatie eruit? En wat betekenen nieuwe kerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde voor de Referentiekaders Taal en Rekenen?

  Gespecialiseerd onderwijs
  In het middaggedeelte is er een aparte bijeenkomst voor kwaliteitsmedewerkers werkzaam in het gespecialiseerd onderwijs (SO, SBO, VSO). 

De collega’s van de PO-Raad en Sectorraad GO nemen jullie graag mee in een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit, zoals:

 • Informatie over het Wetsvoorstel verzuim
 • Stand van zaken landelijke norm voor de basisondersteuning 
 • Stand van zaken herbezinning residentieel 
 • Update zorg en onderwijs van 31 mei 
 • Stand van zaken OPP; dit thema is de vorige keer ook aan de orde gekomen, maar we geven jullie graag een toelichting over de visie van OCW hierop, en we gaan dan ook concreet met voorbeelden aan de slag. 

Als je zelf nog een item wil bespreken in dit groepsverband, stuur dan een mailtje naar m.rohn@poraad.nl zodat het ingepland kan worden in de tijd. 

 • 14.30-15.00 uur: Afronding 
  • Leergangen 
  • Brochure schooleigen normen 
  • Standaard basisvaardigheden 
  • GWGB en GWGB+ 

De studiedag zal voldoende ruimte bieden om met elkaar, over bovenstaande en andere thema’s, in gesprek te gaan. Je kunt je aanmelden voor de studiedag.

Aanmelden voor deze kenniskring kan door te mailen naar Karen Titulaer.

De kennisgroep komt 3 maal per jaar bij elkaar, in Antropia in Driebergen.