Artikel 1

 1. Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop de PO-Raad in haar functie als sectororganisatie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen een klacht in te dienen bij de PO-Raad.
 2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de PO-Raad of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Stichting Projecten, wordt aangemerkt als een gedraging van de PO-Raad.

Artikel 2

 1. De PO-Raad draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten over zijn gedragingen.
 2. De klacht wordt afgehandeld door het bestuur.

Artikel 3

 1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid, is deze klachtenregeling van toepassing.
 2. Het klaagschrift wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
  a. de naam en het adres van de indiener;
  b. de dagtekening;
  c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Artikel 4

Zodra de PO-Raad en klager in onderlinge afstemming tot overeenstemming zijn gekomen , vervalt de verplichting tot het verder toepassen van overige bepalingen als opgenomen in deze klachtenregeling

Artikel 5

1. De PO-Raad bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk.
2. Bij het bericht van ontvangst vermeldt de PO-Raad dat een klachtencommissie over de klacht aan het bestuur zal adviseren.

Artikel 6

 1. De PO-Raad is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de bepalingen uit deze klachtenregeling is behandeld;
  b. die langer dan een drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 2. De PO-Raad is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager danwel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
 3. De PO-Raad is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klager ondanks een schriftelijk aanbod daartoe weigert om met het bestuur of een door het bestuur daartoe aangewezen persoon in overleg te treden over oplossing van de klacht. In het schriftelijke aanbod dient de klager op deze consequentie te worden gewezen.
 4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 7

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het in behandeling genomen klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. De PO-Raad is bevoegd om privacygevoelige gegevens te verwijderen, zolang als daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden van de beklaagde om zich te verdedigen.

Artikel 8

 1. Er is een klachtencommissie.
 2. De klachtencommissie heeft tot taak een klacht te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan het bestuur (zie art 2.2.).
 3. De klachtencommissie bestaat uit ten minste 2 leden en een voorzitter; lidmaatschap van het bestuur en werknemerschap bij het bureau van de PO-Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de klachtencommissie.
 4. Een lid van de klachtencommissie wordt vervangen als deze direct of indirect betrokken is geweest bij de gedraging waarover de klacht wordt ingediend dan wel een persoonlijk belang heeft bij de afhandeling van de klacht.
 5. De klachtencommissie kan een eigen procedureregeling vaststellen na goedkeuring door het bestuur.

Artikel 9

 1. Alvorens een advies uit te brengen stelt de klachtencommissie de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen van degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 4. De klachtencommissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een ander lid van de klachtencommissie.
 5. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
 6. De klachtencommissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan de PO-Raad. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 10

 1. De PO-Raad handelt de klacht af binnen 10 werkweken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. De PO-Raad kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 11

 1. De PO-Raad stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht , het advies van de klachtencommissie , zijn oordeel over de klacht alsmede van de eventuele conclusies die hij daaraan verbindt.
 2. Indien de conclusies van de PO-Raad afwijken van het advies, wordt in de conclusies de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 12

De PO-Raad draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten en stelt jaarlijks een overzicht op voor het jaarverslag van de PO-Raad.

Artikel 13

De klachtenregeling kan worden aangehaald als de "Klachtenregeling PO-Raad"en treedt in werking op 20 januari 2010.