Nieuws

Leden PO-Raad stemmen in met accreditatie en lidmaatschapsvoorwaarden

De leden van de PO-Raad hebben in de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) ingestemd met een accreditatiesysteem en het opnemen van lidmaatschapsvoorwaarden in de statuten van de vereniging. Daarnaast zijn tijdens de ALV twee nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur benoemd. 

Het instellen van een accreditatiesysteem en lidmaatschapsvoorwaarden is een volgende stap in het behalen van de doelen van de kwaliteitsagenda van de vereniging. Zo is in de agenda afgesproken dat alle bestuurders van de schoolorganisaties die lid zijn van de PO-Raad in 2026 actief deelnemen aan een systeem van accreditatie. Op de ALV is het accreditatiesysteem hiervoor toegevoegd. 

Het instemmen met opnemen van lidmaatschapsvoorwaarden in de statuten betekent dat de verplichtende bepalingen uit de huidige Code Goed Bestuur ingevoerd worden als lidmaatschapsvoorwaarden. Deze bepalingen richten zich op verantwoording, transparantie, integriteit en het voorkomen van tegenstrijdige belangen/belangenverstrengeling. 

Voor de ondersteuning van de naleving van de lidmaatschapsvoorwaarden wordt er een Commissie Goed Bestuur ingesteld. Daarnaast komt er een onafhankelijke governancecommissie. Als sprake is van het systematisch niet naleven van de verplichtende bepalingen, kunnen leden van de PO-Raad dit melden bij deze commissie, die het bestuur kan adviseren over te nemen maatregelen. Deze maatregelen variëren van een formele waarschuwing van het bestuur tot in het uiterste geval een royement.

Onderwijsregio's en sturing

De leden gingen tijdens de ALV ook in gesprek over de stand van zaken rond de onderwijsregio's en de herijking sturing. Zij riepen het bestuur van de PO-Raad op om regie te nemen om tot een stevig gezamenlijk geluid te geluid te komen als het gaat om de herijking sturing. AB-lid Joke Tillemans gaf aan dat het bestuur deze handschoen graag oppakt samen met de leden. 

Maaike Huisman en Herbert de Bruijne nieuwe AB-leden

Maaike Huisman en Herbert de Bruijne zijn benoemd als nieuwe leden van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Maaike Huisman is lid van het College van Bestuur bij SKO | Ontwerpers van Onderwijs. Herbert de Bruijne is lid van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Zij zijn beiden benoemd voor een termijn van vier jaar. Wij feliciteren hen van harte met hun benoeming! 

Twee vrouwen in overleg

Downloads

Presentatie Themacommissie digitalisering ALV (juni 2024)
PDF, 1.94 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten