Nieuws

Ministers melden vertragingen bij verschillende onderwijsdossiers

Een aantal wetsvoorstellen en planningen van het ministerie van OCW lopen vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Dat hebben de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven deze week gemeld aan de Eerste en Tweede Kamer. De PO-Raad heeft uiteraard begrip voor deze vertraging en gaat bekijken welke gevolgen het heeft.

De belangrijkste wetsvoorstellen en planningen die vertraging oplopen, zijn:

 • Afschaffen van de fusietoets; Behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld
 • Actualisering van de deugdelijkheidseisen; Behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld
 • Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen; Behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld en daarmee is inwerkingtreding van de wet per 1 juni 2020 niet realistisch. Om tot een zorgvuldige inwerkingtreding te komen, waar (ouder)initiatieven en gemeenten op kunnen anticiperen is publicatie per 1 augustus 2020 wenselijk. De inwerkingtreding wordt per koninklijk besluit geregeld zodat oude en nieuwe systematiek goed op elkaar aansluiten. Initiatiefnemers kunnen dan vanaf 1 juni 2021 hun initiatief voor een nieuwe school kenbaar maken.
 • Evaluatie van de wet passend onderwijs in het po, vo en mbo; Ministers willen meer tijd nemen voor de standpuntbepaling op de evaluatie en voor het gezamenlijk bepalen van de toekomstrichting. Voor de komende periode waren gesprekken met stakeholders en het opleveren van verschillende onderzoeksrapporten voorzien. De geplande gesprekken zijn nu niet goed mogelijk. De ministers hechten eraan de evaluatie en het bepalen van de toekomstrichting zorgvuldig af te ronden. Daartoe is het van belang dat alle partijen tijd en ruimte hebben om goed betrokken te zijn bij dit proces. De ministers hopen dat ze kort na de zomer het proces kunnen oppakken.
 •  Experiment ruimte in onderwijstijd; De termijn voor het kunnen doen van een aanvraag tot deelname aan het experiment is verplaatst naar de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 zodat scholen meer tijd krijgen zich hierop voor te bereiden.
 • Actualisatie van het curriculum in het funderend onderwijs; Minister Slob komt binnenkort met een brief met een aangepast voorstel. Betrokkenheid van het onderwijsveld blijft noodzakelijk voor het welslagen van de actualisatie, maar de minister wil er voor waken om het onderwijsveld in de komende periode te overvragen.
 • Lerarentekort; Het ingezette werk rond de aanpakken gaat ondanks de coronacrisis door. Voor de zomer komt er een brief over de voortgang van de aanpak van het lerarentekort waarbij de gevolgen van de coronacrisis op dit onderwerp worden meegenomen, net als de omgang met de noodplannen van de grote steden.
 • Caribisch Nederland; Normaal informeert het kabinet in het voorjaar de Kamer over de voortgang van de onderwijsverbetering in Caribisch Nederland. De Onderwijsinspectie heeft zijn werkbezoek daarvoor kort na aanvang moeten afbreken door het uitbreken van de crisis. De voortgangsbrief zal dit jaar in het najaar worden gestuurd.

Gelijk met de brief zijn de volgende rapporten naar beide Kamers gegaan:

 • Staat van het onderwijs
 • Inspectie Jaarverslag
 • Peil. Taal en rekenen einde basisonderwijs
 • Themaonderzoek Extra ondersteuning in het basisonderwijs van de Inspectie
 • Rapport Routes naar het leraarschap van de inspectie
 • Een verstevigd fundament voor iedereen
 • De appreciatie van McKinsey van de klankbordgroep
 • Verkenning Onderwijskwaliteit in de praktijk: perspectieven uit het veld
 • Impact van verevening – Evaluatie passend onderwijs
 • Passend onderwijs in pers en politiek – Evaluatie passend onderwijs
 • Schoolbesturen en passend onderwijs – Evaluatie passend onderwijs
 • Verkenning naar inrichting traject Pabo LOI Hogeschool ism Dit is wijs