Nieuws

Nieuwsbrief Vensters met bestuursrapport financiën 2015 en meer

De Vensters nieuwsbrief is weer uit. Hieronder leest u de samenvatting. Wilt u ook maandelijks de Vensters nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan.

Bestuursrapport Financiën 2015 beschikbaar in ManagementVenster

De bestuursrapportage Financiën in het ManagementVenster is geactualiseerd. In dit rapport vinden besturen o.a. informatie over de rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en de personele lasten van uw bestuur van 2015. Een rapportage die u goed kunt gebruiken als input voor de begrotingen van volgend jaar.

Het rapport toont de actuele financiële gegevens van ieder schoolbestuur met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met een benchmarkgroep. Vanaf a.s. vrijdag 23 december is ook de benchmark van 2015 aanwezig in uw rapport.  

Scholen op de kaart helpt groep 7 en 8 bij oriëntatie op middelbare school

De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is een spannende periode voor leerlingen, maar het roept ook veel vragen op bij ouders. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft eerder deze maand daarom alle ouders met kinderen in groep 7 en 8 een brief gestuurd over het kiezen van een middelbare school, de regels die gelden voor het basisschooladvies en de aanmeldprocedures. Ook wees hij ouders op de website Scholen op de kaart. Een belangrijke informatiebron voor ouders en leerlingen: Bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn actief op Scholen op de kaart. Zo vermelden de middelbare scholen hier bijvoorbeeld wanneer hun open dagen zijn en zijn zij onderling te vergelijken. Ook handig voor basisscholen!

Kwaliteitszorg niet hetzelfde als leerlingenzorg

Het blijkt dat sommige scholen het onderdeel Kwaliteitszorg in Scholen op de kaart interpreteren als de kwaliteit van de geboden leerlingenzorg. Ook belangrijk, maar voor deze laatste informatie dient in Scholen op de kaart het onderdeel Schoolondersteuningsprofiel. Het onderdeel Kwaliteitszorg gaat daarentegen niet over individuele leerlingenzorg, maar over de zorg voor de kwaliteit van uw onderwijs als geheel, een voortdurend proces dus. U kunt in uw SchoolVenster via zeven verschillende stellingen met steeds vier antwoordopties laten zien hoe ver u hier al mee bent. Bijvoorbeeld ‘Onze school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen’ en ‘Onze school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten’.

En wat betekent dat precies?

De stellingen zijn afkomstig uit het kernkader van de Inspectie. Scholen op de kaart biedt scholen de kans om hun score op deze ‘standaardmeetlat’ in eigen woorden toe te lichten. Dat is belangrijk, want als u heeft aangeklikt dat u planmatig werkt aan verbeteractiviteiten dan wil de lezer natuurlijk ook weten welke activiteiten dat zijn. Dus bij de toelichting schrijft u dan bijvoorbeeld: ‘Afgelopen jaar kwam uit onze zelfevaluatie naar voren dat we meer werk moeten maken van [ouderbetrokkenheid]. Daarom zijn we dit jaar gestart met [een digitaal ouderportaal]. Via [een tweejaarlijkse ouderenquête] meten we het effect hiervan en doen we zo nodig aanpassingen.’      

Definitief bestand eindtoets 2015-2016 beschikbaar

Eerder deze maand publiceerde RTL Nieuws haar jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen. Gebruikers van Vensters konden dit moment ook dit jaar weer voor zijn door hun voorlopige eindtoetsscore zelf te publiceren met hun eigen toelichting daarbij op Scholen op de kaart.

Inmiddels zijn dus de definitieve eindtoetsscore beschikbaar. Of uw school nu positief uit de RTL-ranking komt of niet, wij raden u aan om uw resultaat weer via de gebruikelijke weg te duiden op Scholen op de kaart. Log in op Vensters, loop uw definitieve eindtoetsgegevens na, schrijf/update uw eigen toelichting bij de cijfers en publiceer ze op Scholen op de kaart. Op 23 december worden de cijfers automatisch gepubliceerd, maar toelichten kunt u te allen tijde doen.    

Meten van leerlingtevredenheid en sociale veiligheid in het sbo

Gebruikers van Vensters in het speciaal basisonderwijs kunnen sinds kort gebruik maken van een nieuwe tool: een vragenlijst om de leerlingtevredenheid en het gevoel van sociale veiligheid van leerlingen te meten. De uitslag op het gebied van leerlingtevredenheid kunnen zij publiceren op Scholen op de kaart.

Voor het reguliere basisonderwijs bestond deze vragenlijst al. De PO-Raad heeft de vragen uit die lijst in samenspraak met mensen uit het sbo vereenvoudigd en omgevormd naar stellingen. Zo is de vraag ‘Hoe graag ga je naar school?’ omgevormd tot ‘Ik vind het leuk op school’. Kort en duidelijk. De stellingen zijn getest onder sbo-leerlingen en geschikt bevonden. (Voor het speciaal onderwijs zit de vragenlijst nog in de testfase: so-scholen kunnen de vragenlijst al wél afnemen voor eigen gebruik, maar nog niet publiceren op Scholen op de kaart.)

Monitoringsplicht

De PO-Raad is met de Inspectie in gesprek of de Vensters-vragenlijst gebruikt mag worden als instrument om de sociale veiligheid van sbo-leerlingen te monitoren, zoals dat in het regulier onderwijs al kan. Op die manier voldoen scholen meteen aan de monitoringsplicht die zij hebben vanuit de Wet sociale veiligheid op school. Benieuwd naar de ervaringen van gebruikers? Bekijk dit filmpje!

Wilt u de hele nieuwsbrief teruglezen? Klik dan hier

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten