Nieuws

Onderzoek naar voortgang Bestuursakkoord primair onderwijs

In maart heeft een groep schoolbestuurders en -leiders in het primair onderwijs een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een onderzoek naar de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord 2014-2020. De PO-Raad roept degenen die de enquête nog niet hebben ingevuld, op om dat alsnog te doen. Dit kan nog tot uiterlijk 6 april.

In het Bestuursakkoord PO 2014-2020 heeft de PO-Raad met het kabinet afspraken gemaakt om de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs verder te verbeteren. Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen op een aantal thema’s uit dit akkoord, voert Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een onderzoek uit onder een steekproef van besturen en scholen in het primair onderwijs. Het ministerie van OCW en de PO-Raad gebruiken de resultaten hiervan om besturen en scholen gerichter te kunnen ondersteunen. De medewerking aan dit onderzoek wordt daarom zeer op prijs gesteld.