Nieuws

PVE Frisse Scholen aangepast

Het Programma van Eisen Frisse Scholen is gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De (prestatie) eisen voor energie zijn onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw.
  • Voor nieuwbouw is voor klasse C de energielabel‐eis (energieprestatie) vervangen door de EPC-eis overeenkomstig het Bouwbesluit.
  • Voor bestaande bouw is een (totaal) eis t.a.v. het energielabel opgenomen (klasse C: label C, klasse B: label B en klasse A: label A) en zijn er (deel) eisen opgenomen t.a.v. de gebouwschil, ventilatie, verwarming, koeling en verlichting.

Toegevoegd aan het PVE zijn:

  • Toelichting t.a.v. de eisen (energie, lucht, temperatuur, licht en geluid).
  • Invulformulieren voor nieuwbouw en bestaande bouw.
  • De relatie met kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK).
  • De relatie met GPR Gebouw (W/E Adviseurs).

Wat is het PVE?

Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen. Het PVE sluit aan op de Bouwbesluit eisen van 2015, en formuleert op drie ambitie niveaus eisen voor energie en binnenmilieu binnenmilieu-aspecten voor het ontwerp van het gebouw en de installaties. Want: een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Naast een optimaal binnenmilieu is ook een laag energiegebruik van scholen essentieel - alleen al vanwege de kosten. Met het PVE kunt u ambities formuleren, eisen opnemen in ontwerp en bestek, offertes opstellen, de uitvoering controleren en eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het PVE opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.