Nieuws

Samen op de bres tegen kindermishandeling

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Tijdens de Week tegen kindermishandeling van 19 tot en met 25 november wordt met allerlei activiteiten voor deze groep kwetsbare kinderen extra aandacht gevraagd.

Om de aanpak van kindermishandeling in de onderwijssector te versterken, is de Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) opgericht: een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs.

Verbeterde meldcode

Een belangrijk doel van de BTK is zorgen dat de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling meer gaat leven bij onderwijsprofessionals op de werkvloer.

Deze verbeterde meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo kunnen professionals aan de hand van vijf stappen bepalen of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er hulp kan worden ingezet. Dat is belangrijk, want alleen als kinderen zich veilig voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Scholen en hun schoolbesturen zijn hierbij een belangrijke schakel in de keten.

Dit jaar staat de Week tegen kindermishandeling in het teken van het thema ‘ik maak het verschil’. Hierbij ligt de nadruk op voorbeeldgedrag en het beter delen van zorgen rondom kinderen. De achterliggende gedachte is dat je hiermee anderen aanmoedigt om zelf actie te ondernemen bij vermoedens van verwaarlozing, seksueel misbruik en/ of fysiek geweld bij kinderen.

Activiteiten

Maandag 19 november is de officiële opening van de Week tegen kindermishandeling met de Jongeren Taskforce, ministers Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sander Dekker van Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verder komen professionals uit de jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang vertellen hoe zij kindermishandeling aanpakken, waaronder de BTK.

Veilig Thuis organiseert in dezelfde week één bijeenkomst voor bestuurders van scholen en kinderdagverblijven over het nieuwe afwegingskader dat op 1 januari 2019 inwerking treedt. Dit kader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is.

Daarnaast geven de PO-Raad en VO-raad, vanuit de Beweging tegen kindermishandeling, op dinsdag 20 november een workshop op de scholenconferentie Verrassend Passend , waarbij ook wordt ingegaan op het nieuwe afwegingskader voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.