Nieuws

Scholen ontvangen aangepaste factuur bij vernieuwde licentievorm voor vertonen van films

Scholen ontvangen deze maand een aangepaste factuur bij een vernieuwde licentievorm van FilmService voor het vertonen van films in de klas. De licentie wordt afgegeven per locatie en geeft u de mogelijkheid tot het vertonen van een onbeperkt aantal films per jaar. FilmService heeft hierover overleg gevoerd met de PO-Raad en VO-raad.

Voor het vertonen van (video)films en filmwerken (documentaires, series en clips) in het openbaar is op grond van de Auteurswet toestemming nodig van de maker hiervan. Dat geldt ook voor schoolorganisaties. Het vertonen van fragmenten uit films voor educatie is ongelimiteerd toegestaan, maar voor het vertonen van films voor ontspanning is een licentie nodig. 

De PO-Raad heeft afspraken gemaakt met FilmService over een nieuwe licentievorm voor het primair onderwijs.  De vernieuwde licentievoorwaarden omvatten samengevat het volgende:

  • De jaarlijkse licentievergoeding bedraagt Є250,- euro per locatie (exclusief BTW);
  • Vanaf 2024 is er geen limiet aan het aantal films dat per jaar gekeken mag worden;
  • Het betreft het vertonen van filmwerken buiten het lesprogramma, het vertonen van fragmenten uit films voor educatie is ongelimiteerd toegestaan;
  • De licentie wordt afgegeven per schoollocatie;
  • Leden van de PO-Raad die in het bezit zijn van de juiste vertoningslicentie(s) ontvangen 5% aanmeldkorting op de jaarlijkse factuur;
  • Er is geen naheffing meer voor extra vertoningen vanwege de toestemming om ongelimiteerd te vertonen. Het tijdig doorgeven van wijzigingen van het aantal vertoningen of kijkers is niet langer nodig;
  • Je krijgt een duidelijke factuur zonder verrassingen achteraf;
  • Opzeggingen dienen alsnog voor 1 december bij FilmService te zijn ontvangen voor verwerking voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Vrijstelling

Binnen de Auteurswet geldt een vrijstelling voor het aanschaffen van een licentie voor vertoning van (video)films en filmwerken (documentaires, series en clips) in het kader van het geven van wettelijk onderwijs. De vertoning dient dan wel met vermelding van titel vooraf in het onderwijsplan te zijn opgenomen. Voor alle overige vertoningen geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie.

Tot voor kort betaalde schoolorganisaties naar rato van het aantal vertoonde films. Met deze nieuwe licentievorm kunnen zij onbeperkt films vertonen en betalen een vaste vergoeding per locatie per jaar. De PO-Raad denkt dat de nieuwe afspraken duidelijker zijn en minder administratieve last geven.

Aanmelden 

Indien jouw schoolorganisatie nog geen licentie heeft maar wel films wil vertonen, dan kun je je aanmelden via de website van FilmService. Bij vrijwillige aanmelding bij FilmService ontvangen jullie 5% aanmeldkorting.

De PO-Raad, VO-raad en FilmService zijn overeengekomen dat er de komende vijf jaar geen verdere staffel- of tariefaanpassing plaats zal vinden in de tarieven voor het primair onderwijs (met uitzondering van inflatiecorrectie op basis van de CBS Consumentenprijsindex). De partijen blijven jaarlijks overleg voeren over actuele zaken.

Voor meer informatie kunnen schoolorganisaties terecht bij FilmService. Daarnaast kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met de Juridische Helpdesk (via inlog op ledenportal).

Kind kijkt televisie in de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten