Nieuws

Staatsexamens gaan vooralsnog door

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument ontwikkeld voor de aanpak van examens tijdens de coronacrisis. In het servicedocument wordt onder andere ingegaan op de schoolexamens, slaag- en zakregeling, herkansingen en staatsexamens.

Veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) nemen deel aan het staatsexamen. Voor hen vervalt het centraal schriftelijk examen, maar zij kunnen via de college-examens hun diploma behalen. Deze examens gaan vooralsnog door. Mocht dit veranderen, worden scholen en leerlingen die staatsexamen doen hierover geïnformeerd en wordt nagedacht over een alternatief. Over de vorm van de college-examens, met name de afname van de schriftelijke college-examens wordt nog besloten, staat in het servicedocument. Informatie hierover volgt zo snel als mogelijk.

Schoolexamens

Schoolexamens, waaronder ook praktijkexamens mogen nog steeds fysiek op school worden afgenomen, mits hierbij de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Als het nodig is kunnen scholen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aanpassen zodat schoolexamens digitaal of via beeldbellen aanpassen. Bij aanpassing van het PTA moeten de eindtermen van de schoolexamens gedekt zijn, is instemming van de medezeggenschapsraad nodig en moet een melding gedaan worden bij de Onderwijsinspectie.

Slaag-zakregeling en herkansingen

Op dit moment wordt gewerkt aan het vormgeven van de tijdelijke slaag-zakregeling voor dit schooljaar. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de huidige regeling en de weging van de vakken. Het ministerie van OCW vraagt alle scholen de schoolexamens voor 1 juni af te ronden, zodat er voor de zomervakantie nog tijd is voor een mogelijkheid tot herkansing. De minister geeft verder aan dat sommige scholen al aan leerlingen laten weten of ze geslaagd of gezakt zijn, op basis van de resultaten van de schoolexamens. Het is echter belangrijk dat scholen eerst de informatie over de slaag-zakregeling afwachten voor hier mededelingen over kunnen worden gedaan.

Scholen ontvangen zo snel mogelijk meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingsmogelijkheden voor dit schooljaar. Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling gaat het ministerie van OCW ook in op vragen die leven rondom staatsexamens en het vso.

De PO-Raad blijft zich inzetten voor de leerlingen in het vso en zorgt ervoor dat de aangedragen punten van haar leden naar de landelijke tafel vertaald worden.

Download hier het servicedocument

Lees alles over corona en onderwijs in ons dossier Coronavirus

Downloads

PDF, 104.94 KB