Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Wij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

 

De PO-Raad bestaat tien jaar en dat is te zien. Ons werk richt zich al lang niet meer alleen op het regelen van goede arbeidsvoorwaarden, we nemen verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in brede zin. We werken aan goede arbeidsomstandigheden maar ook aan schoolgebouwen en een nieuw curriculum. We zijn steeds meer betrokken bij het opleiden van leraren. En ouders zijn niet meer ‘alleen maar’ ouders, maar serieuze gesprekspartners in de sector. We hebben ons ontwikkeld, maar onze drijfveer is en blijft dezelfde: de leerling.

 

Onderwijs is samen opgroeien

 

Waar we heen willen

Alle kinderen hebben vanaf hun geboorte toegang tot een passende, gezonde én veilige speel-, leef- en leeromgeving, waar hun wieg ook staat. De kinderen staan centraal en niet het stelsel. Leerlingen en ouders ervaren een doorgaande lijn in de aanloop naar school, gedurende de basisschool en in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zorgen samen met hun partners voor een naadloze aansluiting tussen school, vrije tijd en zo nodig hulpverlening. Ze bevorderen gelijke kansen voor alle kinderen en kennen de sociale kaart als hun eigen achtertuin. Ieder schoolbestuur zet zich tot het uiterste in om het ontwikkelrecht van kinderen waar te maken en is in staat hiervoor over het belang van de eigen instelling heen te kijken.

 

Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen

Waar we heen willen

Ieder schoolbestuur formuleert, in samenspraak met haar scholen, een eigen definitie van kwaliteit. Ieder schoolbestuur wéét of het onderwijs op de scholen aan zijn eigen ambities voldoet en onderzoekt volgens een vaste kwaliteitscyclus wat beter kan en beter móet. In een samenleving waarin iedereen – terecht – een mening heeft over onze maatschappelijke opdracht, is het vanzelfsprekend dat scholen en hun besturen actief en transparant communiceren over hoe ze het doen.

 
 

Innoveren is samen leren

 

Waar we heen willen

Scholen willen zich continu blijven verbeteren en leerlingen maximaal voorbereiden op de complexe samenleving. Omdat ze goed zicht hebben op hoe ze het doen, weten ze ook waar het beter kan. En dat de beste oplossingen in de klas ontstaan. In de schoolteams werkt een diversiteit aan leraren met ieder eigen kwaliteiten. Academisch geschoolde leraren bijvoorbeeld weten hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed te vinden en kunnen inzichten hieruit in de schoolpraktijk toepassen. Schoolbesturen stimuleren een onderzoekende houding en bevorderen uitwisseling van kennis binnen en buiten de school. Dat maakt innoveren mogelijk. Via alternatieve opleidingsroutes halen we nieuw talent met nieuwe kennis en ervaring onze sector binnen. Bovendien werkt de sector volop samen met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten aan de vraagstukken die ertoe doen. Kennis wordt daardoor maximaal en blijvend benut. Het primair onderwijs is een aantrekkelijke sector voor iedereen die het onderwijs met zijn of haar eigen bagage van binnenuit kan helpen verbeteren. Zo gaan we van beweging in de sector, naar een sector in beweging.

 

Leraar is een waardevol beroep

Waar we heen willen

Leraar… een beroep dat loont! Dit is niet de slogan in een pabo-campagne, maar de realiteit. De keuze voor het werken in het primair onderwijs betekent uitdagend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een interessant carrièreperspectief. Niet alleen leraren, maar ook schoolleiders en ondersteunend personeel leveren iedere dag een waardevolle bijdrage aan het leven van kinderen. Daarbij heeft iedere professional in het onderwijs zijn eigen verantwoordelijkheid en krijgen schoolteams de ruimte om het werk zo in te richten als bij hun kinderen past. Werknemers voelen zich erkend en gesteund door passende arbeidsvoorwaarden waar ze zelf over meepraten. Of je nog naar school gaat of al aan het werk bent in een andere sector, dit beroep lonkt! De opleidingen bruisen van talent.

 
 

Besturen is een vak

 

Waar we heen willen

Ieder schoolbestuur in Nederland weet wat zijn organisatie nodig heeft om de motor te laten draaien. Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen ontwikkeling van de hele organisatie en zorgen ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: van bestuur tot schoolleider tot leraar. Vanzelfsprekend betrekken ze hierbij ook het intern toezicht en medezeggenschap. De Code Goed bestuur is hun spiegel, de zelfevaluatie hun spiegelbeeld. Die houden ze vervolgens naast de kritische feedback die zij krijgen uit bestuurlijke visitaties, zodat ze hun organisatie steeds weer verder kunnen professionaliseren. Daarbij hebben ze oog voor de lokale situatie en gaan ze steeds het gesprek aan met hun omgeving. Waar het nodig is om de onderwijskwaliteit op peil te houden, of te verbeteren, werken besturen samen. Ook als dit het einde betekent van een van de organisaties. Besturen geven zelf het goede voorbeeld, verantwoorden zich proactief en spreken andere besturen aan wanneer dit nodig is.