Innoveren is samen leren

Waar we heen willen

Scholen willen zich continu blijven verbeteren en leerlingen maximaal voorbereiden op de complexe samenleving. Omdat ze goed zicht hebben op hoe ze het doen, weten ze ook waar het beter kan. En dat de beste oplossingen in de klas ontstaan. In de schoolteams werkt een diversiteit aan leraren met ieder eigen kwaliteiten. Academisch geschoolde leraren bijvoorbeeld weten hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed te vinden en kunnen inzichten hieruit in de schoolpraktijk toepassen. Schoolbesturen stimuleren een onderzoekende houding en bevorderen uitwisseling van kennis binnen en buiten de school. Dat maakt innoveren mogelijk. Via alternatieve opleidingsroutes halen we nieuw talent met nieuwe kennis en ervaring onze sector binnen. Bovendien werkt de sector volop samen met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten aan de vraagstukken die ertoe doen. Kennis wordt daardoor maximaal en blijvend benut. Het primair onderwijs is een aantrekkelijke sector voor iedereen die het onderwijs met zijn of haar eigen bagage van binnenuit kan helpen verbeteren. Zo gaan we van beweging in de sector, naar een sector in beweging.

Waar we staan

De wereld waarin we leven, leren en werken verandert razendsnel. Technologische ontwikkelingen, globalisering en de grote informatiestromen beïnvloeden het onderwijs: we zijn altijd online, hebben grote hoeveelheden informatie tot onze beschikking en hoe we die informatie vinden en tot ons nemen, verandert voortdurend.

Om modern onderwijs te kunnen verzorgen en leerlingen goed op hun toekomst voor te bereiden, is het zaak dat het onderwijs aansluit bij deze ontwikkelingen. Innoveren om het onderwijs te verbeteren, blijkt voor scholen geen gemakkelijke opgave. De bekostiging van het onderwijs is nog gebaseerd op oude leermiddelen en biedt geen ruimte voor vernieuwing. Dat maakt dat de ontwikkelingen buiten de school sneller gaan dan het tempo waarin het onderwijs zelf innoveert. Zelfs een duurzame internetaansluiting is nog niet vanzelfsprekend op alle scholen.

Toch staat het onderwijs ook niet stil. Leerlingen leren meer en meer met behulp van digitale leermethoden en andere ICT-toepassingen. Naast papieren lesboeken staat software die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Dit vraagt om een zorgvuldige omgang met leerlinggegevens en doet een groeiend beroep op scholen om de privacy van leerlingen te beschermen. Iets wat steeds complexer wordt om te organiseren.

De ontwikkelingen maken ook dat er steeds meer data beschikbaar zijn voor scholen waarmee zij inzicht kunnen krijgen in hoe hun onderwijs ervoor staat en hoe ze zich verder kunnen verbeteren. Dat biedt kansen. Maar in het woud van data en onderzoeken is het makkelijk verdwalen. Kennis is overal, maar door de versnippering is het voor scholen en hun besturen lastig overzicht en inzicht te krijgen in welke informatie waar beschikbaar is. Laat staan wát ze vervolgens met die kennis kunnen doen.

 

Hoe kan de sector innoveren en hoe kunnen scholen bij het continu verbeteren optimaal profiteren van kennis en onderzoek?

Wat ons te doen staat…

Voor een individuele school of individueel bestuur is continu en structureel innoveren een lastige, zo niet onmogelijke klus. Daarom is het van belang dat scholen met elkaar en met anderen samenwerken. Alleen door de krachten te bundelen en een gezamenlijke agenda op te stellen, krijgt innovatie een kans. De PO-Raad wil innovatie aanjagen en die krachten samenbrengen, zodat de sector als geheel vooruit gaat en we kinderen eigentijds onderwijs kunnen blijven bieden. Overzicht over ‘wat werkt’ is nodig, zodat individuele scholen daarnaast snel inzicht krijgen in hoe zij zichzelf verder kunnen verbeteren. De PO-Raad wil de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen en ontsluiten van kennis en goede praktijkvoorbeelden delen, zodat iedere school en ieder bestuur hiervan makkelijk gebruik kan maken. Op die manier hoeft niet iedere school voor zich het wiel uit te vinden. Omdat je aan alle informatie pas iets hebt als de mensen in school weten wat ze ermee kunnen, is het belangrijk dat ook de opleidingen hierop inspelen. Samen met opleidingen geven we hier vorm aan, zodat ieder schoolteam ook leraren telt met analytische en onderzoekende vaardigheden. Zo blijft het onderwijs aansluiten bij de leerlingen van nu.

Daarom spreken we het volgende af:

zorgt ervoor dat er onderzoekend en innovatief werk- en denkvermogen in de scholen aanwezig is;

neemt het initiatief om kennis in en om de scholen te ontwikkelen, op te halen en te delen;

zorgt voor de juiste (technologische) randvoorwaarden op iedere school.

formuleert samen met de VO-raad en andere stakeholders een landelijke R&D-agenda voor de sector en stimuleert de ontwikkeling van een samenhangende en landelijke R&D-infrastructuur gericht op innovatie. Ze bouwt hierbij voort op onder meer de Kennisrotonde, het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek;

stimuleert samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen en ondersteunt deze met regie en kennisontwikkeling middels het creëren van een landelijk platform;

pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien in de juiste infrastructuur (ICT, mensen, middelen);

faciliteert en stimuleert een inkoopcoöperatie van schoolbesturen, zodat zij goed en betaalbaar digitaal lesmateriaal, software, devices en goed internet kunnen inkopen.

Strategische agenda - Menu