Leraar is een waardevol beroep

Waar we heen willen

Leraar… een beroep dat loont! Dit is niet de slogan in een pabo-campagne, maar de realiteit. De keuze voor het werken in het primair onderwijs betekent uitdagend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een interessant carrièreperspectief. Niet alleen leraren, maar ook schoolleiders en ondersteunend personeel leveren iedere dag een waardevolle bijdrage aan het leven van kinderen. Daarbij heeft iedere professional in het onderwijs zijn eigen verantwoordelijkheid en krijgen schoolteams de ruimte om het werk zo in te richten als bij hun kinderen past. Werknemers voelen zich erkend en gesteund door passende arbeidsvoorwaarden waar ze zelf over meepraten. Of je nog naar school gaat of al aan het werk bent in een andere sector, dit beroep lonkt! De opleidingen bruisen van talent.

Waar we staan

Het beroep leraar is in verandering door technologische ontwikkelingen, globalisering en individualisering. Als leraar moet je een weg zien te vinden in de overweldigende hoeveelheid informatiebronnen. Het traditionele lesstofjaarklassensysteem knelt. Autoriteit is niet meer vanzelfsprekend, maar moet je verdienen. Dat zijn nog maar enkele voorbeelden…

Het onderwijs van de toekomst vraagt veel van schoolteams en van elke leraar. De behoefte aan breed opgeleide leraren die hun vak verstaan en hun mannetje staan, is groot. Meer ondersteuning naast de leraar is hard nodig. Maatschappelijke ontwikkelingen betekenen dat we niet alleen de kerndoelen moeten herzien, maar ook het beroepsbeeld van de leraar opnieuw moeten definiëren. Dit is des te meer noodzakelijk omdat de status van het beroep daalt en het salaris onder de maat is.

Tegelijkertijd stevent onze sector af op een groot lerarentekort. In veel regio’s ondervinden scholen en schoolbesturen anno 2017 problemen met het aantrekken van vervangers. Zelfs het invullen van reguliere vacatures lukt amper meer. In 2020 dreigt een tekort van 4000 leraren en schoolleiders, oplopend tot 10.000 in 2025.

 

Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas?

Wat ons te doen staat…

Dit complexe arbeidsmarktprobleem is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. We beschikken als sector zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien. Te beginnen bij dat beroepsbeeld, dat bepalen we in de sector zélf. In een visie op de arbeidsmarkt van de toekomst, onderzoeken we samen met onze partners welke professionals in de toekomst op school, nodig zijn. De PO-Raad zet zich er voor in dat de lerarenopleidingen hierop aansluiten. Daar horen ook academische opleidingsroutes bij en aantrekkelijke routes voor zij-instromers uit andere sectoren.

Schoolbesturen en schoolleiders streven naar divers samengestelde teams. Zij moeten in staat gesteld worden om leraren een uitdagend carrièreperspectief met meer handelingsruimte te bieden. Leidinggevenden benaderen leraren als professionals en geven hun een rol in de ontwikkeling van de school. Ze maken het mogelijk dat ambitieuze leraren carrière kunnen maken, en toch dichtbij het kind blijven staan.

Werkgevers moeten zorgen voor stimulerende arbeidsomstandigheden en een beheersbare werkdruk, zodat het primair onderwijs aantrekkelijk is om in te werken. De PO-Raad streeft naar een cao die ruimte biedt om ontwikkeling en kwaliteit te belonen. Om hier draagvlak voor te krijgen, moeten leraren en schoolleiders zelf een grotere stem krijgen in hun eigen arbeidsvoorwaarden.

In- én uitstroom in het onderwijs moet gemakkelijker worden. Dat houdt de sector fris en uitdagend. Het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas en het team. Alleen een aantrekkelijk, uitdagend beroep trekt voldoende goede mensen aan. Met deze aanpak kunnen we het beste uit de leraar halen én het lerarentekort het hoofd bieden.

Daarom spreken we het volgende af:

stimuleert diversiteit in de teams en benut talent van buiten;

biedt ruimte aan de professionele ontwikkeling van iedere werknemer;

belegt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk op de werkvloer;

bevordert goede arbeidsomstandigheden en een professionele werkomgeving met een beheersbare werkdruk.

zorgt in nauwe samenspraak met haar achterban voor een cao die ontwikkeling beloont en die besturen en scholen ruimte biedt om eigen keuzes te maken;

maakt zich sterk voor een eerlijk salaris en bekostiging voor een beter werkklimaat voor alle werknemers in het primair onderwijs;

stimuleert diversiteit op de arbeidsmarkt, is aanjager van goede alternatieve opleidingsroutes voor leraren en werkt met lerarenopleidingen samen aan een goede aansluiting op de praktijk.

Strategische agenda - Menu