Waar we heen willen…

Alle kinderen hebben vanaf hun geboorte toegang tot een passende, gezonde én veilige speel-, leef- en leeromgeving, waar hun wieg ook staat. De kinderen staan centraal en niet het stelsel. Leerlingen en ouders ervaren een doorgaande lijn in de aanloop naar school, gedurende de basisschool en in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zorgen samen met hun partners voor een naadloze aansluiting tussen school, vrije tijd en zo nodig hulpverlening. Ze bevorderen gelijke kansen voor alle kinderen en kennen de sociale kaart als hun eigen achtertuin. Ieder schoolbestuur zet zich tot het uiterste in om het ontwikkelrecht van kinderen waar te maken en is in staat hiervoor over het belang van de eigen instelling heen te kijken.

Waar we staan

Uit onderzoek weten we dat het goed is voor kinderen wanneer zij zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Hoewel de samenleving hier de afgelopen jaren steeds meer van overtuigd is geraakt, heeft de praktijk zich weerbarstiger getoond. Voor echte samenwerking tussen opvang en onderwijs staan nog altijd wetten en regels in de weg. Door bezuinigingen brokkelt het onderwijsachterstandenbeleid steeds verder af. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs worden nog te veel kinderen in een keurslijf geperst. En decentralisaties hebben zorg en onderwijs weliswaar dichterbij elkaar gebracht, maar omdat regio’s en taken overlappen en verantwoordelijkheden soms onduidelijk zijn, krijgt een kind niet altijd de best mogelijke ondersteuning. Toch al kwetsbare kinderen, worden hierdoor nog kwetsbaarder. Een groeiende kansenongelijkheid tekent zich al af. Daarbij stelt de volwaardige deelname van nieuwkomers en hun kinderen aan de Nederlandse samenleving ook het primair onderwijs voor nieuwe uitdagingen.

Hoe kunnen we –nog meer dan nu- onze krachten bundelen en zorgen dat ieder kind, ongeacht waar zijn wieg staat, optimale kansen krijgt en zich kan ontwikkelen langs een doorgaande lijn in een gezonde leeromgeving?

Wat ons te doen staat…

Niet de kinderen moeten zich voegen in het stelsel, maar de omgeving moet worden aangepast aan de kinderen. Dat is de komende vier jaar onze inzet. We willen af van de schotten die opvang en onderwijs scheiden zodat Integrale Kindcentra en andere samenwerkingsvormen ruim baan krijgen. We willen dat ook kinderen die opgroeien in achterstandssituaties de eerste, o zo belangrijke jaren van hun leven, alle kansen krijgen om met een goede bagage aan de basisschool te beginnen.

En we pleiten, samen met onze partners in het voortgezet onderwijs, voor minder vroegselectie, zodat kinderen ook later op de middelbare school nog alle kanten op kunnen. ‘Passend onderwijs’ voor iedereen moet zo vanzelfsprekend zijn dat we het gewoon ‘goed onderwijs’ kunnen noemen.

Om dit kans van slagen te geven, is het cruciaal dat we meer samenwerken met al die partijen die om het kind heen staan, of het nu gaat om ouders, jeugdhulp, gemeenten, voorschoolse partners, politie, muziek- of sportverenigingen. Want goed onderwijs maken, dat kunnen we niet alleen. Tegelijkertijd maken we duidelijke afspraken over wie wat doet. Daarbij gaan we het gesprek aan met politiek, samenleving en ouders over wat ze wel en niet van het onderwijs kunnen verwachten. Het moet klip-en-klaar zijn wie verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen; is dat de gemeente of zijn dat de schoolbesturen? Alleen in kwalitatief hoogstaande, duurzame en gezonde gebouwen kunnen kinderen zich veilig ontwikkelen. Hier moet dan ook een fatsoenlijke bekostiging voor komen.

Hoe beter we samenwerken óm het kind, hoe beter het kind zich in de volle breedte kan ontwikkelen. Als dit betekent dat het stelsel hiervoor op de schop moet, dan maken we daar werk van.

Daarom spreken we het volgende af:

Ieder schoolbestuur:

  • komt met lokale partijen (onderwijs, ouders, kinderopvang, jeugdhulp, gemeente, verenigingen) tot een gezamenlijke agenda om voor alle kinderen optimale kansen te creëren;
  • draagt zorg voor een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving voor alle kinderen;
  • maakt een analyse van de staat van haar schoolgebouw(en) in relatie tot het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en in relatie tot zijn eigen onderwijsvisie.

De PO-Raad:

  • stuurt aan op het wegnemen van wetten en regels die samenwerking tussen opvang, onderwijs en Jeugdhulp belemmeren in plaats van faciliteren;
  • ijvert voor flexibilisering van het stelsel, onder meer met experimenteerruimte voor scholen die kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs beter met elkaar willen verbinden of so/sbo/bao-scholen die vergaand willen samenwerken.
  • maakt zich sterk voor het weer opbouwen van het afgebroken onderwijsachterstandenbeleid en voor onderwijs aan nieuwkomers;
  • praat mee over nieuwe bestuurlijke verhoudingen om onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten;
  • maakt landelijke afspraken over financiën, randvoorwaarden en heldere verantwoordelijkheden voor kwalitatief hoogstaande en toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

Strategische agenda 2018-2021

Download de strategische agenda