Waar we heen willen…

Ieder schoolbestuur formuleert, in samenspraak met haar scholen, een eigen definitie van kwaliteit. Ieder schoolbestuur wéét of het onderwijs op de scholen aan haar eigen ambities voldoet en onderzoekt volgens een vaste kwaliteitscyclus wat beter kan en beter móet. In een samenleving waarin iedereen – terecht – een mening heeft over onze maatschappelijke opdracht, is het vanzelfsprekend dat scholen en hun besturen actief en transparant communiceren over hoe ze het doen.

Waar we staan

Goed onderwijs bieden; nergens ter wereld kan dat op zoveel manieren als in Nederland. De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Dankzij de lumpsum hebben schoolbesturen meer vrijheid gekregen in hoe ze hun onderwijs organiseren. Veelal ingegeven door incidenten neemt tegelijkertijd de sturingsdruk van overheid en samenleving op de inhoud van ons onderwijs juist toe, versnipperd over allerlei normen, wetten en quota. Het houdt scholen in de tang. Zij moeten al die opdrachten op de één of andere manier logisch zien te verbinden in ‘goed onderwijs’. Maar in de praktijk zien we nog vaak dat goed onderwijs wordt opgevat als ‘voldoende eindopbrengsten’. Ondanks het nieuwe inspectiekader wordt ons onderwijs door de buitenwereld nog steeds hierop beoordeeld.

Hoe krijgt het onderwijs zelf meer regie op haar eigen kwaliteit?

Wat ons te doen staat…

Schoolbesturen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger en de sector neemt zelf de touwtjes in handen om zijn ambities waar te maken. Dat begint met duidelijke afspraken in de eigen organisatie over wat goed is en wat niet. Besturen zorgen dat ze goed zicht hebben op die kwaliteit, gaan in gesprek over wat ze zien en werken samen met de scholen aan wat beter moet. Een continu proces waarbij we elkaar de komende jaren op weg helpen. Daarbij realiseren we ons dat niet alles wat onze leerlingen doen in cijfers is uit te drukken maar dat merkbare resultaten minstens net zo waardevol zijn.

Schoolbesturen stellen zichzelf voortdurend de vragen: ‘Is ons onderwijs voor álle leerlingen goed en toegankelijk?’ ‘Heeft ieder kind bij ons dezelfde kansen?’ ‘Zijn we alleen bezig met taal en rekenen of werken we ook aan de ‘bildung’ van kinderen?’ En leren we onze kinderen de dingen die ze nodig hebben voor later? We maken onze kwaliteit in al deze facetten inzichtelijk, met een goede balans tussen tellen en vertellen. Dat doen we zowel op school-, bestuurs-, als sectorniveau. Zo brengen we onszelf in positie om te kunnen inspelen op vragen en verwachtingen uit de maatschappij en Hoe krijgt het onderwijs zelf meer regie op haar eigen kwaliteit? kunnen we tegelijkertijd onze eigen koers varen. Daarom werken we als sector ook mee aan het herijken van de kerndoelen. Dat zijn de contouren, maar de kleur bepalen we zelf.

Goed onderwijs laten we ons niet voorschrijven, dat organiseren we zelf en met elkaar zodat onze kinderen goed toegerust aan hun toekomst kunnen beginnen.

Daarom spreken we het volgende af:

Ieder schoolbestuur:

  • werkt volgens een eigen kwaliteitsnorm in een vaste kwaliteitscyclus met zo min mogelijk administratieve lasten;
  • zorgt dat het onderwijs voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen;
  • maakt zichtbaar hoe het stuurt op onderwijskwaliteit;
  • zorgt met zijn scholen voor een betekenisvol onderwijsaanbod voor kind en maatschappij.

De PO-Raad:

  • stelt met haar leden een richtlijn op waarmee schoolbesturen hun eigen definitie van onderwijskwaliteit kunnen formuleren en hier in hun eigen organisatie invulling aan kunnen geven;
  • stuurt aan op moderne, samenhangende en haalbare kerndoelen;
  • biedt ondersteuning aan scholen en hun besturen wiens onderwijskwaliteit onvoldoende is, zodat zij zo snel mogelijk weer goed onderwijs kunnen bieden.

Strategische agenda 2018-2021

Download de strategische agenda