Illustratieve afbeelding van ogen.Het primair onderwijs is belangrijk, niet alleen omdat kennis en vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle leerloopbaan. De periode op school biedt kinderen een brede basis voor ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs over de gehele linie omhoog gaat: om er voor elk kind uit te halen wat er in zit.

Het onderwijs draagt belangrijke waarden over, zoals taal, rekenen en burgerschap. Het biedt ook een rijke omgeving, die aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, die hen inspireert tot ontdekken, tot onderzoeken en tot het oplossen van problemen. Zo worden kinderen toegerust met basisvaardigheden en competenties om die 21ste eeuw aan te kunnen.2

De PO-Raad zet zich ook de komende jaren in om schoolbesturen in staat te stellen de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs voor elk kind. De sector verkeert in een ingrijpende transitie en beleeft transities om zich heen: door de krimp, door de invoering van Passend onderwijs, door de beperkte financiële middelen wordt aan onze leden een maximale inspanning gevraagd; het is belangrijk dat schoolbesturen de regie nemen.

Ook in de periode 2014-2018 ondersteunen we schoolbesturen in hun rol van werkgever en werken we aan belangrijke randvoorwaarden, zoals huisvesting en bekostiging. Er blijft aandacht voor ontwikkelingen als administratieve lasten, krimp, leerlingenvervoer, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. Bij onze aanpak staat voorop dat we scholen optimaal in staat willen stellen om kinderen te laten leren.

De ambities zijn hoog, de (financiële) middelen niet onbeperkt. Om onze kwaliteit verder te kunnen verbeteren, moeten we in het primair onderwijs op zoek naar nieuwe wegen: waar kunnen schoolbesturen – en waar kan de PO-Raad – het verschil maken?

We hebben vier thema’s gekozen waarop we komende jaren het verschil kunnen maken. Deze thema’s brengen, naast de lopende issues, focus in onze activiteiten:

  • Verbinding: over het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen
  • Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing
  • Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving
  • Het bestuur als motor: over de professionalisering van schoolbesturen

Voor deze thema’s geldt dat schoolbesturen een rol hebben te vervullen; de PO-Raad wil hieraan een bijdrage leveren. De thema’s hebben ook gemeen dat uiteindelijk het kind centraal staat. Dat is het perspectief dat de PO-Raad in de komende jaren nadrukkelijk wil kiezen: om de leerling.

Deze beleidsagenda geeft de richting voor de PO-Raad. De agenda is geen onderwijsbeleidsplan, maar geeft focus aan de vereniging en haar bestuur.
De agenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkplan.

2 Zie onder meer het advies van de Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie Primair Onderwijs (2013).

Verbinding