Vijf jonge kleuters, basisschoolleerlingen, die op het schoolplein een spelletje spelenDe PO-Raad vindt dat het kind centraal moet staan, niet de structuren van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Het gaat om de leerling. Dat uitgangspunt leidt tot een focus op sterke basisvoorzieningen en passend onderwijs. We streven naar samenhang en samenwerking, naar goede verbindingen tussen verschillende schakels.

It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt; thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. Als ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door, in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in vrijetijdsbesteding. School is een belangrijke plek om te leren, maar het is niet de enige plek.

Een mens leert nooit zoveel als in de eerste vijf jaren van zijn leven; het primair onderwijs is een schakel in de keten in die totale ontwikkeling van jonge kinderen. De PO-Raad wil de schakels zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten en wil dat mogelijke achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt.

We streven niet naar een blauwdruk, maar we zetten ons in voor ontschotting. Wet- en regelgeving, financiering en de bestuurlijke rolverdeling moeten goede (lokale) arrangementen mogelijk maken tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn, sport en culturele instellingen. We ondersteunen schoolbesturen in good governance in nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden:

  • Er moet een sterke basisvoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die ervoor zorgt dat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort een aanbod voor kinderen met een achterstand.
  • De integratie van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar moet verder worden ontwikkeld. Schoolbesturen werken samen met kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, gemeenten, zorg- en begeleidingsinstellingen en andere partners, om te zorgen dat elk kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.
  • Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Scholen moeten passende voorzieningen bieden aan kinderen die vanwege specifieke onderwijsbehoeften extra ondersteuning nodig hebben. Geen enkel kind mag tussen de wal en het schip vallen.

Prioriteiten

  • De PO-Raad bevordert intensiever overleg tussen gemeenten, scholen en zorgpartners en neemt hiertoe op landelijke schaal het initiatief.
  • De PO-Raad ondersteunt de leden (schoolbesturen) bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, kennisdeling, best practices, professionaliseren van bestuur en lerarenteam etc.
  • De PO-Raad staat, ook na 1 augustus 2014, schoolbesturen terzijde in het succesvol invoeren van Passend onderwijs in hun regio.
  • De PO-Raad brengt knelpunten in de uitvoering actief onder de aandacht van ministerie(s), politici en overige partijen.

Innovatie en ICT