Vacature vicevoorzitter PO-Raad

In juni 2024 heeft de ALV ingestemd met het instellen van een tweehoofdig DB per 1 januari 2025. Het bestuur van de PO-Raad (AB en DB) heeft de selectie- en remuneratiecommissie (SERC) gevraagd een vicevoorzitter voor te dragen. 

Heb je belangstelling voor de functie van vicevoorzitter en voldoe je aan het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Solliciteren kan door uiterlijk 25 augustus een motivatiebrief te schrijven en samen met een actueel CV digitaal toe te sturen: vacatureAB@poraad.nl.

Tijdpad werving

 • Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot en met 25 augustus 2024.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 9 september.

Over het Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB voert het beleid van de PO-Raad uit. Het DB werkt op collegiale basis met een portefeuilleverdeling. Tevens zorgt het DB ervoor dat het AB en directeur ook in hun taken en verantwoordelijkheden in positie zijn (en blijven). 

Het DB is belast met de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming van het bestuur. Het DB geeft uitvoering aan de Strategische Agenda en de Kwaliteitsagenda. Daarin hebben we 10 ambities vastgelegd rondom onderwijskwaliteit, onderwijskansen, onderwijsarbeidsmarkt en de ontwikkeling van de vereniging en bestuurlijke professionaliteit. In de statuten zijn onder andere de volgende taken voor het DB vastgelegd:

 • Het in dagelijkse zin besturen van de vereniging.
 • Het in juridische zin vertegenwoordigen en binden van de vereniging (naast het bestuur als geheel).
 • Het opstellen en uitvoeren van een strategisch meerjarenplan.
 • Het voorbereiden van de begroting.
 • Het uitvoeren van de P&C-cyclus.
 • Het opstellen van de agenda van de vergaderingen van het bestuur.
 • Het uitvoeren van besluiten van het bestuur.
 • Het voorbereiden van de ALV.
 • Het voeren van de lobby.

Profiel en kwaliteiten

De vicevoorzitter is een daadkrachtige persoonlijkheid met ruime onderwijsbestuurlijke ervaring, die vanuit een brede maatschappelijke blik, visie en samenhang een bindende rol speelt binnen de vereniging. De doorontwikkeling van de sector, vereniging en het bureau, alsmede het nog verder vergroten van de basis van de PO-Raad bij de divers samengestelde achterban zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten voor het DB. Het DB heeft ook als rol om de sector te inspireren en te stimuleren bij innovatie en het zoeken naar (nieuwe vormen van) samenwerking.

De vicevoorzitter is een strategisch denker, een netwerker en een verenigingsmens. Empathisch, sensitief, communicatief. De vicevoorzitter legt op een transparante en verbindende wijze het contact binnen de vereniging. De vicevoorzitter heeft statuur met een open en vertrouwenwekkende uitstraling; besluitvaardig en  de kwaliteiten om op het podium te staan op een collegiale wijze naar de voorzitter als mede-boegbeeld, AB-leden en directeur.

De vicevoorzitter is bij voorkeur bestuurder bij een van de leden en heeft bij voorkeur een actieve bijdrage geleverd aan de vereniging PO-Raad.

De ideale kandidaat

 • Heeft een stevig conceptueel denkvermogen, denkt sectorordenend én sectoroverstijgend, heeft overzicht.
 • Heeft affiniteit met de portefeuilles digitalisering, data, huisvesting en onderwijskwaliteit.
 • Beschikt over relevante kennis en vaardigheden om zich op landelijk niveau t.b.v.de ontwikkeling en positionering van het gehele primair onderwijs in te zetten.
 • Beschikt over een breed relevant netwerk binnen en buiten het PO, werkt met een blik naar buiten en is in staat om leden te binden op gezamenlijke thema’s en speerpunten.
 • Heeft specifieke expertise en ervaring m.b.t. een of meerdere relevante beleidsterreinen en/of onderdelen van het primair onderwijs. 
 • Is in staat om de dagelijkse realiteit van leden te koppelen aan landelijke thema’s. En is in staat om lokale en regionale issues naar een landelijk niveau te brengen en vice versa. Schakelt op macro- en microniveau.
 • Heeft het bijbehorende brede communicatierepertoire.    
 • Heeft een goed gevoel voor politieke verhoudingen en processen en voor bestuurlijke prioriteiten en de vaardigheid deze te verbinden met de doelen van de organisatie.
 • Heeft een duidelijke visie op de plaats en het belang van het primair c.q. funderend onderwijs in de samenleving.  
 • Heeft visie op de wijze waarop je vernieuwing in een complex stakeholdersveld kunt realiseren.
 • Een aansprekend iemand met een frisse blik die past bij de ontwikkeling van de sector.   
 • Bij gelijke geschiktheid wordt voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. 

Procedure

De permanente selectie- en remuneratiecommissie van de PO-Raad draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het Dagelijks Bestuur van de vereniging als voor het Algemeen Bestuur. Uiteraard hebben direct betrokkenen zoals voorzitter en directeur een rol in de procedure. De ALV beslist over de benoeming.  

Achtergrondinformatie

De vereniging PO-Raad stimuleert en ondersteunt schoolbesturen bij hun maatschappelijke opdracht en laat hun stem in het hele land horen. Samen werken we aan goed onderwijs voor alle kinderen. 

De PO-Raad is sinds januari 2008 de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Ruim
1,5 miljoen kinderen leren in meer dan 6800 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, vaardigheden om zich voor te bereiden voor hun verdere schoolloopbaan en hun deelname aan de samenleving. Een sectororganisatie die een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door proactief in te spelen op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector en haar leden een sterke, duurzame ontwikkeling te realiseren.

De PO-Raad behartigt de belangen van het primair onderwijs richting politiek en samenleving. Belangrijke thema’s hierbij zijn de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, met focus op onderwijskwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, bekostiging en goed werkgeverschap. De PO-Raad streeft ten behoeve van de belangenbehartiging naar samenwerking met relevante partners vanuit onze missie: samen werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Het bestuur van de PO-Raad bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden van de PO-Raad. Het DB bestaat uit twee personen die fulltime (of 0,8) beschikbaar zijn: een voorzitter en een vicevoorzitter. Het lidmaatschap van het DB is een bezoldigde functie.

Het bestuur (AB en DB) is beleidsbepalend op basis van de strategische agenda zoals door de ALV is vastgesteld. Door de vorming van een AB en DB wordt de ledeninvloed en het draagvlak voor het beleid van de PO-Raad sterker. De leden van het AB en DB worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).