Nieuws

Wat verandert er het komende schooljaar?

Voor de zomervakantie is er vanuit de PO-Raad veel informatie gedeeld over veranderingen die betrekking hebben op het nieuwe schooljaar. De belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs zetten we graag nog een keer voor je op een rij. 

Coronadraaiboek

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden.

Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van deze leidraad per scenario een draaiboek maken. Passend bij hun eigen context en locaties, en afgestemd met in- en externe belanghebbenden, waaronder de kinderopvang. Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan de medezeggenschapsraad. Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen hebben Sectorraad GO en de PO-Raad een model draaiboek gemaakt. Zie ook: Ministerie-lanceert-sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.

Maatwerkregeling ventilatie

Op veel scholen is er de afgelopen periode hard gewerkt om de ventilatie te verbeteren. Waar dat zinvol was maakten schoolbesturen gebruik van de SUViS-regeling. Voor scholen waar de aanpak van de ventilatie het meest urgent is kan de nieuwe maatwerkregeling ventilatie helpen. In deze regeling kunnen schoolbesturen, onder voorwaarden, maximaal 60 procent financiering aanvragen. De PO-Raad pleitte al eerder voor het verhogen van de bijdrage vanuit het Rijk, aangezien een eigen bijdrage van 70 procent voor schoolbesturen niet op te brengen is. Lees meer over de regeling.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Op 1 juli 2022 is de cofinancieringsregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed gepubliceerd. Ook bij deze enkelvoudige regeling draagt het Rijk 30 procent van de kosten. Van 3 oktober 2022 tot 31 december 2023 staat de regeling open. Subsidies mogen niet gestapeld worden en nieuwbouw komt niet in aanmerking. Lees meer over de regeling.

Gewijzigde bekostiging NPO aankomend schooljaar

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. OCW heeft de extra bedragen voor het schooljaar 2022-2023 op 22 april gepubliceerd. De informatietool toont de precieze bedragen per school. Schoolorganisaties kunnen in de informatietool de exacte bedragen vinden (o.a. per leerling en achterstandspunt) die ze kunnen verwachten. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. Zie ook: Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

Vereenvoudiging bekostiging

Vanaf januari 2023 wordt de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. Aanleiding voor deze eenvoudiger bekostigingsystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt ervaren. Om goed op de hoogte te worden gebracht van de vereenvoudiging van de bekostiging, wordt geadviseerd om met name de veelgestelde vragen en antwoorden goed door te nemen. Deze worden tweewekelijks geactualiseerd. Heb je een andere, specifieke vraag, mail dan naar vereenvoudiging@poraad.nl.

Subsidie verbetering basisvaardigheden

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen sinds 16 augustus subsidie aanvragen om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. In het kader van het zogenoemde Masterplan Basisvaardigheden is een basissubsidie en een aanvullende subsidie beschikbaar.

Subsidie Rijke Schooldag

In het nieuwe schooljaar start minister Wiersma met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag. Zie ook: Vraag subsidie aan voor de Rijke Schooldag.

Aanpassingen onderwijsresultatenmodel

Komend schooljaar zijn er een aantal aanpassingen t.a.v. het onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Als PO-Raad zullen wij de aanpassingen ook in de diverse indicatoren en rapporten in Vensters meenemen. Zie ook: Onderwijsresultaten-primair-onderwijs/beoordeling-leerresultaten-po-2022-2023.

Herziene onderzoekskaders 

Vanaf komend schooljaar zal de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. De Inspectie heeft de Onderzoekskaders herzien. In de standaarden van (be)sturing, kwaliteitszorg en ambitie op zowel school- als bestuursniveau worden de basisvaardigheden expliciet genoemd. Daarmee wordt van schoolleiders en bestuur verwacht dat zij een visie hebben op de basisvaardigheden en sturen op de uitvoering en verantwoording van deze visie. 

Verkorte doorlooptijden onderzoeksrapporten

Vanaf dit schooljaar zijn ook de doorlooptijden bij de totstandkoming van de onderzoeksrapporten verkort. Schoolbesturen krijgen twee in plaats van vier weken om te reageren op een conceptrapport. Vervolgens komt de inspectie binnen twee weken met een definitief rapport. Onveranderd is dat de inspectie het rapport openbaar maakt in de vijfde week na vaststelling. In het vierde kwartaal van dit jaar worden ook de hersteltermijnen voor herstelopdrachten verkort. De Inspectie van het Onderwijs werkt nu uit bij welk type herstelopdrachten dit mogelijk is. Lees meer

Verandering OSO (Overstapservice Onderwijs)

Per 15 aug aanstaande zal OSO een grote verandering aangaan. OSO zal gebruik gaan maken van het OSR (Onderwijs serviceregister), wat besturen mogelijk al kennen in verband met het mandateren van diensten als RIO en Verzuim. Door met OSO ook gebruik te maken van het OSR hebben besturen een beter overzicht over alle mandaten voor verschillende diensten. Zie ook: Wat betekent de overgang van OSO naar het OSR voor het bestuur - Overstapservice Onderwijs.

Monitoring Sociale Veiligheid

Ook dit jaar zijn er gegevens van de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) aangeleverd bij de inspectie. Los van de verplichting, zijn deze inzichten voor scholen in de ongewone schooljaren door het coronavirus, misschien nog wel belangrijker dan voorheen. Vanaf  dit  schooljaar vindt er weer handhaving plaats op basis van deze monitor. Zie ook: Monitoring Sociale Veiligheid doorleveren aan de inspectie.

Subsidie zij-instromers 

De subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs is succesvol gebleken. Met deze subsidie wordt een tegemoetkoming gegeven voor begeleiding en opleiding van zij-instromers, die werken met leren combineren. Uit onderzoek blijkt echter dat de vergoeding per zij-instromer te laag is ten opzichte van de reële kosten. Scholen krijgen 25.000 euro onkostenvergoeding in plaats van 20.000 euro, terwijl het minimaal 30.000 euro kost. Zie ook: PO-Raad overwegend positief over kabinetsbrief lerarenbeleid .

Ook zij-instroom van schoolleiders krijgt een boost: in 2023 en 2024 kunnen 100 schoolleiders van buiten het onderwijs een opleiding volgen en tegelijk aan het werk als schoolleider. En het subsidieplafond wordt verhoogd om onderwijsondersteunend personeel op te scholen tot leraar; dit is voor 300 OOP’ers volgend schooljaar. 

Onorthodoxe maatregel lerarentekort: denk aan andere dag- en weekindeling

“We zijn als sector al op zoek naar wat er nog meer kan. Durf eens te kijken naar een andere dag- of weekindeling. Wees kritisch op het aantal verplichte lesuren, in andere landen ligt dat lager. Bied meer ruimte voor intensieve samenwerking met de kinderopvang. Dat soort maatregelen, waarmee je durft te onderkennen dat je het tekort niet dichtloopt met aanwas van leraren alleen,” aldus minister Wiersma. OCW biedt daarom in de G5 steden, scholen de ruimte om het onderwijs via de regeling “Andere dag- en weekindeling”, één dag in de week (22 uur per maand) anders in te richten. Bijvoorbeeld met bekwame vakkrachten, die geen onderwijsbevoegdheid hebben. Dit betekent dat een school op deze manier 20% minder bevoegde leraren nodig heeft. Zie ook: Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5.

Minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur (lesuren) bewegingsonderwijs per week te verzorgen. De subsidieregeling voor de om extra lessen bewegingsonderwijs te geven middels het aanstellen van een procesbegeleider, is inmiddels afgerond. Scholen kunnen op de website van PO-Raad, OCW en voor inspiratie bij KVLO aan de slag met kennis over en hulp bij het verzorgen van twee lesuren bewegingsonderwijs per kind per week. Zie ook: KVLO nieuws: impuls bewegingsonderwijs.

 

Leerlingen in de klas aan het schrijven

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten