Nieuws

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het po? 

De Onderwijsinspectie gaat werken met nieuwe onderzoekskaders, de wetgeving voor vrijwillige ouderbijdrage is aangescherpt en de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs treedt per 1 augustus in werking. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair onderwijs voor je op een rij. 

Onderzoekskader herzien  

Sinds 2017 is het bestuur uitgangspunt van het inspectietoezicht. De werkwijze is onlangs geëvalueerd en aangepast en vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Je leest er alles over op de website van de onderwijsinspectie. Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie kun je goed gebruiken om met jouw school te werken aan de (verdere) verbetering van je onderwijsresultaten en om je doelen ambitieuzer te stellen. Mochten de resultaten tegenvallen: de PO-Raad biedt met Goed Worden, Goed Blijven Plus 100 scholen een ondersteuningstraject aan.   

Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt  

Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Lees hier wat de aanscherping van de wetgeving vrijwillige ouderbijdrage voor scholen betekent.  

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor bestuurders en intern toezichthouders in het funderend onderwijs. PO-Raad en VO-raad hebben een factsheet opgesteld, waarin de gevolgen van de WBTR worden toegelicht. Hier vind je meer informatie over de aanscherpingen en verduidelijkingen binnen de wet.  

Nieuwe wet burgerschapsonderwijs 

Burgerschapsonderwijs was al wettelijk verplicht, maar per 1 augustus wordt de opdracht aan scholen ook verduidelijkt en steviger verankerd. De rol van schoolbesturen wordt ook verscherpt: van hen wordt verwacht dat zij een duidelijke burgerschapsopdracht richting hun scholen communiceren en het bevoegd gezag heeft een zorgplicht voor de schoolcultuur. Lees hier meer over de nieuwe wet burgerschapsonderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk leden te ondersteunen in de burgerschapsopdracht en werkt daarvoor samen met Stichting School en Veiligheid: bekijk voor meer informatie de website Burgerschap op de basisschool.  

Verruiming bijzondere bekostiging voor nieuwkomers 

Door een tijdelijke verruiming van de bijzondere bekostiging kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Voor veel reguliere scholen betekent dit dat zij, anders dan voorheen, (extra) bijzondere bekostiging aan kunnen vragen voor het onderwijs aan de betreffende leerlingen. Het eerste peilmoment is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Scholen dienen te controleren hoeveel kinderen – asielzoekers/statushouders kinderen en overige vreemdelingen -  er op die datum op school staan ingeschreven en korter dan 4 jaar in Nederland zijn. De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 30 september 2021. Op de website van LOWAN staat meer informatie over de regeling.

Coronamaatregelen onderwijs na de zomervakantie 

Half augustus wordt meer duidelijk over de coronamaatregelen die na de zomervakantie voor het onderwijs gelden. Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, na advies van het Outbreak Management Team. De verwachting is dat de huidige maatregelen die sinds 26 juni gelden voor het onderwijs ook na de zomervakantie blijven gelden. Mocht de situatie met betrekking tot de coronabesmettingen sterk verbeteren of verslechteren kunnen de richtlijnen worden afgeschaald of juist aangescherpt. Lees meer in dit nieuwsbericht.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten