Parlementair onderzoek bekostiging primair onderwijs

De sectororganisatie brengt de afnemende financiële ruimte continu onder de aandacht in politiek Den Haag. Al enige jaren wordt massaal door schoolbesturen in het primair onderwijs te kennen gegeven dat de Rijksbekostiging niet in verhouding staat met datgene wat van schoolbesturen wordt verwacht. En dat het verschil tussen bekostiging en kosten in negatieve zin toeneemt. Niet alleen schoolbesturen zetten vraagtekens bij de toereikendheid van de bekostiging. Ook de Algemene Rekenkamer (2013), Berenschot (2017), OECD (Education at a Glance, 2017) en SEO (2017) wijzen op het feit dat de bekostiging in het primair onderwijs uit de pas loopt met de verwachtingen en eisen vanuit politiek, samenleving en het onderwijsveld zelf.

De PO-Raad streeft naar een bekostiging die recht doet aan onze maatschappelijke taak, onze verantwoordelijkheden, verplichtingen en ambities. Daartoe willen wij de Rijksoverheid, de politiek en onze samenleving laten zien waar, hoezeer en waarom de financiële schoen knelt. De PO-Raad blijft zich daarom inspannen voor een breed en politiek gedragen onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van de sector primair onderwijs.