Intervisie

Bestuurlijke visitatie

Gehele jaar
€ 5.250 (excl. btw) peildatum 2023
Op locatie
Interessant voor
Schoolbestuurders
Organisator
PO-Raad

Hoe sta je ervoor als schoolorganisatie: wat doe je goed, en waar kun je het beter doen? Deze vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het doel is om samen ontwikkelpunten te ontdekken en te versterken.

Leren met elkaar

Reflecteer op het bestuurlijk denken en handelen en scherp dit aan door in gesprek te gaan met andere bestuurders uit het primair onderwijs. Dit draagt bij aan de verbetering van de organisatie én het onderwijs.

De visitaties zijn niet te vergelijken met een inspectieonderzoek, maar kan wel een mooi middel zijn om de inspectie te laten zien dat je als organisatie bezig bent met ontwikkelingen en professionalisering. 

Het Traject 

Het visitatietraject bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Reflectie
Je start met een reflectie op het eigen bestuurlijk handelen.

2. Zelfevaluatierapport   
Daarna schrijft het schoolbestuur een zelfevaluatierapport. De principes uit de Code Goed Bestuur en een aantal algemene vragen vormen daarvoor de leidraad. Je kunt daarnaast eigen aandachtspunten formuleren. Bij het schrijven van de zelfevaluatie kun je gebruik maken van het Lerend Netwerk van de PO-Raad. 

3. Visitatiedag   
Op de visitatiedag bezoekt een commissie van bestuurders uit het primair onderwijs - ondersteund door een voorzitter en secretaris - je organisatie en spreekt met leden uit de bestuurlijke gemeenschap en andere (externe) belanghebbenden. Het zelfevaluatierapport vormt de basis voor deze gesprekken. Aan het einde van de dag krijg je een mondelinge terugkoppeling van alle bevindingen en aanbevelingen. 

4. Visitatierapport   
Op basis van de zelfevaluatie en het visitatiebezoek schrijft de secretaris van de visitatiecommissie een visitatierapport. Het schoolbestuur ontvangt het concept hiervan voor een toets op feitelijke onjuistheden. Ook kun je een bestuurlijke reactie geven. Hierna wordt de definitieve versie opgestuurd naar het schoolbestuur. Het rapport is ontwikkelgericht: met positieve punten, maar ook met aanbevelingen en suggesties voor verdere verbetering.

5. Follow up   
Je gaat met de conclusies van het visitatierapport aan de slag. Mocht je dat willen, dan denkt de PO-Raad mee over eventuele ondersteuningsmogelijkheden.

Lerend netwerk

Tijdens het Lerend netwerk wisselen bestuurders met elkaar van gedachten over de uitwerking van het zelfevaluatierapport. Krijg meer informatie over het proces van een visitatie en alles wat daarbij komt kijken. Het Lerend netwerk bestaat uit drie bijeenkomsten. 

Verhalen uit de praktijk

De afgelopen jaren hebben meerdere organisaties een bestuurlijke visitatie bij de PO-Raad gedaan. Lees de ervaringen met bestuurlijke visitatie van Kees Elsinga, bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs Zwolle en het interview met Karen Peters, voorheen voorzitter College van Bestuur van STEV.  

Externe video URL

Meer weten? 

Wil je meer weten over onze bestuurlijke visitaties? Zie het overzicht van het hele proces in onze informatiefolder. Voor vragen of opmerkingen kan je ons mailen of bellen (030 – 31 00 933).    

Doe mee! 

Ben jij benieuwd wat een bestuurlijke visitatie voor jouw organisatie kan betekenen? Meld je aan bij ons voor een bestuurlijke visitatie via het aanmeldformulier

Aanmelden