Hieronder kunt u de publicaties van de PO-Raad bekijken of bestellen. Klik op de afbeelding om de publicatie (gratis) te downloaden. Wilt u een papieren versie, dan kunt u deze bij ons bestellen.

LET OP: Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk bestellingen op de gebruikelijke wijze te verwerken. Wilt u een bestelling plaatsen dan verzoeken wij u vooralsnog per e-mail contact met ons op te nemen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op over de bestelling. Onze excuses voor het ongemak.

Bent u op zoek naar een van onze podium-uitgaves klikt u hier. Voor nummers van het FUNDAMENT, kunt u hier terecht.

Kwaliteit en VVE, ervaringen en tips

Wat een mens in zijn of haar jonge jaren meemaakt, is voor een groot deel bepalend voor de rest van het leven. Een kind dat goed les krijgt, profiteert daar als volwassene nog van. Ook de periode voordat een kind naar de basisschool gaat, is erg belangrijk voor de ontwikkeling. Deze handreiking ondersteunt schoolbesturen bij het organiseren van kwaliteitszorg. De voorbeelden die u leest kunnen een inspiratie zijn om VVE anders te organiseren, of juist een bevestiging zijn dat u op de goede weg bent.

Online lezen >>

Downloaden >>

Beter inzicht in opbrengstdata in het speciaal basisonderwijs

Hoe geef ik vorm aan mijn opbrengstanalyses? Een handreiking met voorbeelden uit de praktijk.

Online lezen >>

Downloaden >>

Toezichthouden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

In deze brochure staat een verzameling van informatie en handreikingen over intern toezicht. De brochure geeft een geordend beeld van de inzichten rond intern toezicht uit eerdere publicaties van de PO-Raad. Met deze publicatie wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan de versterking van het intern toezicht in het primair onderwijs. 

Online lezen >>

Downloaden >>

Handreiking Toetsingskader Financiële Posities
In april 2014 heeft de PO-Raad de handreiking Toetsingskader Verantwoording Financiële Posities uitgebracht. Dit is in de eerste plaats een gebruiksaanwijzing bij het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities en helpt bij het daadwerkelijke gebruik ervan. Daarnaast bevat de handreiking achtergrondinformatie en tips voor het beoordelen van alle belangrijke kapitaals-en vermogensposities.

Onderwijs, ondersteuning en zorg. Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ
Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school. Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over onder meer de wijzigingen in organisatie en bekostiging.

Online lezen >>

Downloaden >>

De kern van het Ontwikkelingsperspectief

Dit memo geeft de kern weer van het ontwikkelingsperspectief (OPP) binnen passend onderwijs. Dit memo is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en scholen
voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Met behulp van dit memo kan de praktische uitwerking van het OPP binnen de
eigen samenwerkingsverbanden en scholen ter hand worden genomen. Voor uitgebreidere informatie over het OPP kunt u de handreikingen ‘Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs’ en ‘Ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs’ raadplegen. 

Online lezen >>

Downloaden >>

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs
De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Deze uitgave is de tweede gewijzigde versie van september 2014.

Online lezen >>

Downloaden >>

Ontwikkelingsperspectief in het speciaal (basis)onderwijs
De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven. Deze uitgave is de tweede gewijzigde versie van september 2014.

Online lezen >>

Downloaden >>

Financieel management op hoofdlijnen - Bouwstenen voor beleid

De brochure gaat in op wat er in themabrochures, trainingen en basisboeken is gezegd over aspecten als de inrichting van financieel toezicht, het formuleren van heldere beleidsdoelen, het opstellen van scenario’s en begrotingen en afleggen van verantwoording. De brochure geeft samenvattingen en reikt nog eens de belangrijkste tips aan. In de brochure wordt ook een beeld geschetst van enkele good practices en komen enkele makers van die good practices aan het woord. Hun voorbeelden en ervaringen zijn wellicht ook voor u een inspiratie voor een verdere vervolmaking van de Planning- en controlcyclus en uw financieel management. Deze brochure is met name bestemd voor bestuurders.

Online lezen >>

Downloaden >>

Sturen met zorg - Financieel management in samenwerkingsverbanden Passend onderwijs

Met de invoering van Passend onderwijs is de financiering van ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte drastisch gewijzigd. Met deze uitgave wil de PO-Raad eraan bijdragen dat samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een goede start kunnen maken met het ontwikkelen van een daadwerkelijk beleidsrijk financieel beleid. Een beleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een optimaal ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen die dat nodig hebben.

Online lezen >>

Downloaden >>

Werken aan kwaliteit – Portretten van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers
In de nieuwe uitgave ‘Werken aan kwaliteit – Portretten van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers’ van de PO-Raad zijn de verhalen te lezen van kwaliteitszorgmedewerkers door het hele land. Zij vertellen hoe zij zich inzetten om de kwaliteit van hun school goed te houden en te verbeteren. De verhalen zijn een bron van inspiratie voor alle schoolbesturen.

Online lezen >>

Downloaden >>

Op ouders kun je rekenen!
Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zowel op school als in het dagelijks leven. Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leren rekenen van hun kind. Uit onderzoek is bekend dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren rekenen van kinderen. De landelijke ouderorganisaties en de PO-Raad hebben daarom deze brochure voor ouders en scholen ontwikkeld.

Online lezen >>

Downloaden >>

Bestuurlijke visitatie. Spiegel voor bestuurlijk handelen
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In deze brochure komen zes bestuurders aan het woord die in schooljaar 2012/2013 aan bestuurlijke visitaties deelnamen. Zij vertellen over hun ervaringen en hoe zij door de visitatie de gedachte van de Code Goed Bestuur beter hebben kunnen incorporeren in hun handelen.

Online lezen >>

Downloaden >>

 

Sturen op onderwijskwaliteit
De bepalingen in de Code Goed Bestuur geven richting aan het sturen op onderwijskwaliteit overeenkomstig principes van ‘goed bestuur’. Ze zijn echter te weinig specifiek om als werkkader te dienen voor concreet bestuurlijk handelen. In zo’n werkkader voorziet dit document.

 

Online lezen en downloaden (PDF) >

Het meerjarenperspectief - Bouwstenen voor beleid
Deze brochure gaat in op hoe strategische verkenningen en beleidsvormende processen uiteindelijk succesvol kunnen resulteren in meerjarenbegrotingen. De brochure gaat in op het verwerken van meerdere, strategische opties in een begroting, zodat de organisatie enige flexibiliteit houdt in het (tussentijds) reageren op onverwachte ontwikkelingen.

Online lezen >

Downloaden (PDF) >

Risico's en Risicobeheersing - Bouwstenen voor beleid
De brochure geeft bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het identificeren en analyseren van risico’s, geeft handvatten voor de beoordeling van de omvang van deze risico’s en gaat in op de inrichting van de risicobeheersing.

Downloaden (PDF) >

   

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Een handreiking
De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vormen een belangrijk moment in de lokale democratie. Een prachtige kans voor u als schoolbestuurder om kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor elk kind onder de aandacht van de lokale politiek te brengen. En hoewel het vroeg lijkt, is het belangrijk om daar als schoolbestuur nu al mee bezig te zijn.

Online lezen >

Downloaden (PDF) >

   

Financieel management, een zaak van mensen

Deze brochure gaat over al die activiteiten, processen en spelregels die maken dat een organisatie haar middelen zo inzet dat ze haar doelen effectief en efficiënt kan realiseren. In dit boekwerk staan deskundigheidsprofielen die voor organisaties in het primair onderwijs een uiterst praktisch hulpmiddel kunnen zijn bij de inrichting van de organisatie en de ontwikkeling en werving van personeel.

Online lezen >

Downloaden (PDF) >

CAO Primair Onderwijs 2013
De volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs 2013.

Downloaden (PDF) >

   

Jaarverslag en Jaarrekening PO-Raad 2011
Hier vindt u de uitgebreide versie van het Jaarverslag 2011, de compacte brochure die ook onder de leden is verspreid en de Jaarrekening 2011. Deze zijn niet meer in gedrukte vorm te bestellen, maar kunnen nog wel online ingezien en gedownload worden.

Klik hier om het Jaarverslag, de brochure en de Jaarrekening 2011 te lezen en/of downloaden >>

 

   
Kapitaal en vermogen aan het werk Bouwstenen voor beleid
De brochure Kapitaal en vermogen aan het werk biedt bestuurders en interne toezichthouders houvast bij het analyseren en beoordelen van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het binnen de onderwijsinstelling werkzame vermogen.

Download >
 

   
De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd
De twee grote stelselwijzigingen passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben op veel punten raakvlakken. Om de inhoudelijke veranderingen op beide terreinen te realiseren en aan elkaar te verbinden hebben de PO-Raad, VO-raad, VNG en de ministeries van VWS en OCW gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in de implementatiefase van beide stelselwijzigingen samen te werken. Meer info? Ga naar het instrumentarium Passend onderwijs.

 

   
Denkhulp Krimp
Om schoolbesturen hulp te bieden, heeft de PO-Raad De Argumentenfabriek gevraagd om samen met de schoolbesturen die participeren in het themanetwerk Krimp van de PO-Raad deze Denkhulp te ontwikkelen. 

Download >

   
Op opbrengsten gericht - Resulten subsidietrajecten PO-Raad 2001-2012
Deze uitgave Op opbrengsten gericht is een beknopte samenvatting van de resultaten van verschillende monitors en rapportages van de rekenverbetertrajecten, taal- en leesverbetertrajecten, Op Maat-trajecten opbrengstgericht werken en de projecten met en in de pabo. Bij deze trajecten waren circa tachtig onderwijskundig adviseurs betrokken. Observaties van een aantal van deze experts illustreren de bevindingen.

Download >

   

Financieel Toezicht
Het is van belang dat toezichthouders de juiste vragen stellen over financieel beleid en zich niet vooral richten op het financieel beheer en de financiële praktijk van alledag. Deze handreiking biedt toezichthouders houvast bij het invullen van hun rol.

Online lezen >  

Download >

   

Verantwoording van financiën
Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen in hun verantwoording van de financiën, zowel aan de overheid als aan de maatschappelijke omgeving. Het is onderdeel van het project Eerst kiezen, dan delen. U kunt het boekje gratis downloaden door op de cover te klikken.

Download >

   

Sturen en toezien op onderwijskwaliteit
Deze handreiking beschrijft de kaders waarbinnen het sturen en toezien op onderwijskwaliteit nadere invulling krijgt. De verschillende verantwoordelijkheden van bestuurder respectievelijk toezichthouder komen aan de orde.

Download > 

   

Op weg naar goed financieel management
Het basisboek 'Op weg naar financieel management' speelt een belangrijke rol bij het scholingsaanbod bij het project Eerst kiezen, dan delen. Het beoogt zowel een naslagwerk te zijn, als een catalogus van succesvolle voorbeelden, eenvoudig te vermijden fouten, kritische reflecties en handige verwijzingen. Het bevat alle basisinformatie die u nodig hebt om het financieel management binnen uw organisatie verder te verbeteren.

Download >

   

Jaarverslag 2010
De PO-Raad heeft dit jaar gekozen voor een andere benadering van het jaarverslag: een uitgebreid online verslag met daarnaast een compacte brochure.

Naar de pagina van het Jaarverslag 2010 >

Download volledig Jaarverslag 2010 >

Download brochure Jaarverslag 2010 >

   

Jaarrekening 2010
In dit verslag vindt u de financiële verantwoording van de Vereniging PO-Raad en de Stichting PO-Projecten over het jaar 2010. Voor het eerst worden de jaarrekeningen van de vereniging en de stichting geconsolideerd. In dit jaarverslag treft u de geconsolideerde jaarrekening aan en de enkelvoudige jaarrekening van de Vereniging PO-Raad.

Download >

   

Communicatie met ouders - Goed worden en goed blijven
Ouders hebben de grootste invloed op de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst uit dat dat zeker ook geldt voor succes op school. Een educatief partnerschap met de ouders van uw leerlingen biedt kansen om het onderwijs effectiever en beter te maken. Deze uitgave kan u hierin ondersteunen. 'Communicatie met ouders' valt onder het project 'Goed worden en goed blijven'.

Download >

   

Eenpitters - Praktijkervaringen en oplossingen voor knelpunten
In deze brochure vindt u praktische en theoretische kennis over vormen van samenwerking die u kunnen helpen. Interviews met eenpitters en deelnemers aan samenwerkingsverbanden geven u een kijkje in de keuken van uw collega's.

Download >

   

Opbrengstgericht leiderschap
Om u handvatten te geven bij het in de praktijk brengen van opbrengstgericht werken, staan we in deze brochure stil bij opbrengstgericht leiderschap. Dat doen we door het opbrengstgericht werken te vertalen naar concrete acties op het niveau van de groep, de school en het bestuur/bovenschools management. De acties zijn gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk.

Download >

   

Het blijft mensenwerk
'Het blijft mensenwerk' is een bundeling van ervaringen van scholen, die zeer zwak zijn geweest, maar zich ondertussen hebben verbeterd. Aan de huidige schoolleiders van deze scholen hebben wij de vraag voorgelegd wat er is veranderd in de school waardoor de kwaliteit nu zo sterk is verbeterd. De gebundelde ervaringen bieden veel informatie over de praktijk van goed worden en goed blijven.

Download >

   

Manifest: In tien jaar naar de top
Zoals voor de dijken een Deltaplan kwam, zoals ons wegennet meerjarige investeringsprogramma’s kent, zo heeft het onderwijs een 10-jaren investeringsplan nodig: een PACT primair onderwijs. De PO-Raad vraagt de politiek om een helder regeerakkoord op hoofdlijnen, met heldere doelstellingen voor het onderwijs in 2020. Wij bieden onze inzet en expertise bij de invulling en de uitvoering van het beleid en doen dat graag samen met alle partijen uit het veld.

Download >

   

Vroegsignalering
Deze publicatie is uit twee delen opgebouwd. In het eerste deel wordt antwoord gegeven op de vraag welke informatie een schoolbestuur nodig heeft om tijdig te kunnen signaleren. Het tweede deel besteedt aandacht aan voorbeelden uit het veld en geeft informatie over instrumenten voor vroegsignalering die beschikbaar zijn.

Download >

   

Jaarverslag 2009
In het jaarverslag worden de activiteiten van de PO-Raad in 2009 beschreven, afgewisseld met interviews van stakeholders in het onderwijs.

Download >

   

Functiemix PO
De brochure is geschreven vanuit het perspectief van de werkgever, met extra aandacht voor de financiële gevolgen.

Download >

   

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
De Code Goed Bestuur is op de Algemene Ledenvergadering van januari 2010 vastgesteld. Tijdens de ALV van 7 juni 2012 is besloten de Code met enkele wijzigingen voor onbepaalde tijde te verlengen. De gewijzigde Code is met ingang van 1 oktober 2012 van kracht geworden.

Download >

   

Goed bestuur in het primair onderwijs - Verkenning
De verkennende publicatie 'Goed bestuur in het primair onderwijs' is een onderdeel van het proces om te komen tot een code Goede schoolbestuur van en voor het primair onderwijs.

Download >

   

Goed onderwijs voor elk kind
Met de publicatie 'Goed onderwijs voor elk kind' geeft de PO-Raad een aanzet om te komen tot een eigen beleidsagenda. Met deze agenda formuleren we onze eigen verantwoordelijkheid voor de sector en schetsen we onze eigen samenhangende visie op het primair onderwijs.

Download >

   

Jaarverslag 2008 (financiën)
In dit jaarverslag ligt het accent op de officiële cijfers. Het verslag sluit aan op het jaarbericht van janurai 2009 (hieronder te downloaden), waarin we een inhoudelijk beeld geven.

Download >

Advies PO-Raad Referentieniveaus
Advies aan staatssecretaris Dijksma over Referentieniveaus taal en rekenen.

Download >

   

Iedereen kan leren rekenen
In deze brochure zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij om het rekenonderwijs op uw school te versterken.

Download >