Samenstelling: 

Achttien schoolbesturen (22 ICT-coördinatoren), de Pabo van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden met Kennisnet als relatiemanager vormen een provinciaal netwerk rondom ICT in het basisonderwijs.
 

Doel: 

De projectgroep Samen Deskundiger Fryslân wil zich met ondersteuning van de stichting Kennisnet sterk maken voor het betekenisvol inzetten van ICT-mogelijkheden op de school. Door samen kennis te delen en ervaringen uit te wisselen willen we voor de basisscholen in Friesland het ICT-onderwijs een nieu-we impuls geven.
 

Activiteiten: 

Regionale bijeenkomsten: Friese basisscholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. De volgende stap is het streven naar hoge ambities bij ouders, leerkrachten en kinderen. Om de ambities te verhogen moet het leren aansluiten bij de maatschappij. Het moet betekenisvol zijn. Kinderen moeten weten waarom ze naar school gaan en wat hun toekomstperspectief is.
 

Contactpersoon: 

Sybrand Dijkstra, bovenschools ICT-coördinator De Basis, Heerenveen 
051 365 6645 / s.dijkstra@debasisheerenveen.nl / www.sd-fryslan.nl