Schooladvies en eindtoets

De PO-Raad vindt dat de toekomst van een kind nooit mag afhangen van hoe het kind zich op de basisschool ontwikkelt. Een schooladvies is een startadvies, geen eindexamenadvies, laat staan een carrièreadvies. De eindtoets zou een doorstroomtoets moeten zijn. We moeten af van de vroegselectie en meer focussen op doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. De PO-Raad is daarom voorstander van brede brugklassen en dubbele schooladviezen voor leerlingen van wie het niveau niet direct duidelijk is. Ook vindt ze dat leerlingen opleidingen moeten kunnen stapelen. Kinderen moeten gedurende hun hele schoolcarrière kunnen veranderen van niveau.

De PO-Raad hecht daarnaast veel waarde aan het advies van een school die een leerling acht jaar lang heeft gevolgd en meegemaakt. Leraren hebben ervaren wat het kind in zijn mars heeft, tussentijdse toetsen hebben hierover ook een beeld gegeven, net als gesprekken van de school met de ouders. De eindtoets is een momentopname die alleen kijkt naar prestaties op taal en rekenen. Het schooladvies is als het ware de film van een kind, de eindtoets een foto.

Het schooladvies is tegenwoordig leidend bij het bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Een leerling die bij het maken van de eindtoets een slechte dag heeft, wordt nu niet langer op die ene slechte dag afgerekend. De PO-Raad vindt daarom dat het schooladvies leidend moet zijn. Maar om om de kansengelijkheid te vergroten, stelt de PO-Raad voor de eindtoets onderdeel te maken van het schooladvies. Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief gegeven dat het professionele oordeel van de school mede kan staven. Dit verstevigt het schooladvies. Lees hier de uitgebreide onderbouwing van ons standpunt.

Deze visie wordt door vele partijen uit het veld onderschreven. Het CPB, het SCP, het CvTE, SLO, de inspectie, VO-raad en Ouders & Onderwijs pleitten ook allemaal voor afnemen van de eindtoets vóór het schooladvies. Ook de Onderwijsraad kwam met een soortgelijk advies

Kwaliteit schooladvies

De Inspectie van het Onderwijs oordeelde in oktober 2014 positief over de kwaliteit van het schooladvies. De PO-Raad vindt het desondanks ook belangrijk dat scholen er altijd naar streven hun adviezen te verbeteren. Dat kan door kritisch naar de eigen schooladviezen te blijven kijken en door ervaringen uit te wisselen met andere scholen en hun schoolbesturen. Idealiter zou scholenopdekaart.nl, het instrument dat de PO-Raad ontwikkelde om scholen te ondersteunen bij het tonen en toelichten van cijfermatige informatie, worden ingezet om inzichtelijk te maken hoe leerlingen met een bepaald basisschooladvies hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs vervolgen. 

Meer weten?

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan beleidsadviseur Niels Thiemessen. Kijk ook eens op de website www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. Dit is de gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad met uitgebreide informatie over het schooladvies.