Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om ICT in het onderwijs goed in te richten en te gebruiken. Als bestuurder wil je hierbij ‘in control’ zijn. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan?

Verdere digitalisering van het onderwijs, platformisering en het veranderen van het aanbod van marktpartijen zorgen ervoor dat het steeds complexer wordt om ICT op de goede wijze in te richten en te gebruiken in het onderwijs. De privacy issues bij Google Workspace for Education en de cyberaanvallen in het onderwijs onderstrepen het belang van goed privacy management en informatiebeveiliging. 

Adviesgroep Regie op ICT 

Wat betekent het om als schoolbestuur je verantwoordelijkheid te nemen? Daarover is de Adviesgroep Regie op ICT, in opdracht van de PO-Raad en VO-raad in gesprek. Deze groep bestuurders bracht in maart 2022 advies uit aan het bestuur en de leden van de PO-Raad en VO-raad over vier vragen:

  • Wat zijn de ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen?
  • Waar moeten besturen aan voldoen?
  • Hoe kunnen de leden van PO-Raad en VO-raad hierover afspraken maken?
  • Welke ondersteuningsbehoefte hebben zij?

De antwoorden brachten ze samen in het adviesrapport 'Regie op ICT: noodzakelijke voorwaarde voor het beste onderwijs voor alle kinderen'

Vervolgstappen

De PO-Raad en VO-raad hechten veel waarde aan het advies en de bijbehorende aanbevelingen. Ze sluiten aan op het doorlopende gesprek binnen de verenigingen over het belang van doordachte en veilige digitalisering. In het advies is opgenomen wat de raden momenteel al doen om meer regie te nemen op digitalisering. Het advies onderstreept de noodzaak van die activiteiten. 
 
Aan de hand van dit advies gaan we de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor iedereen zichtbaar maken. We gaan met onze leden in gesprek over de noodzaak tot minimale sectorale standaarden rondom cybersecurity en collectieve samenwerking. In lijn met het advies bereiden wij richting onze ledenvergaderingen in juni besluitvorming voor. We vragen de adviesgroep daarover mee te denken. 
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken in onze verenigingen gaan we ook in gesprek met de minister over kwaliteitsafspraken en passende financiële ondersteuning. Kennisnet en SIVON, als belangrijke ondersteuners en uitvoerders voor de sectoren, worden in dat gesprek betrokken.
 

Tussentijds worden de bevindingen van de groep gedeeld via artikelen op poraad.nl en voraad.nl. Verschenen artikelen:
1.    Adviesgroep Regie op ICT van start
2.    Geen afvinklijstje, maar bewuste keuzes
3.    Adviesgroep Regie op ICT bepleit minimumnormen en ontwikkelingsdoelen
4.    Adviesgroep Regie op ICT over de ondersteuningsbehoefte van besturen 
 

ICT-voorwaarden 

Op dit moment werkt Kennisnet, samen met een vertegenwoordiging uit het onderwijsveld, aan een overzicht van ICT-voorwaarden voor schoolbesturen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Informatiebeveiliging en privacy’ en ‘Toegang tot digitale leermiddelen’.

Wat doet de PO-Raad?

  • We ondersteunen en faciliteren de Adviesgroep Regie op ICT. 
  • We zijn in gesprek met het Ministerie van OCW over de ondersteuning die nodig is om als school of bestuur aan je ICT-verantwoordelijkheden te voldoen.
ICT desk