Nieuws

Aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand geopend

Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen device tot hun beschikking hebben. Afgelopen week maakte minister Slob bekend dat hij 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanschaf van devices. Schoolbesturen kunnen tot uiterlijk a.s. donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen. Aan de aanvraag zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. 

Het is van belang dat zoveel mogelijk leerlingen worden voorzien van een device om onderwijs op afstand te kunnen volgen. Inmiddels hebben veel schoolbesturen hier zelf al een oplossing voor gevonden door devices van de school uit te lenen of hebben hulp gekregen van leveranciers, bedrijfsleven of gemeente. Voor scholen waar dit niet mogelijk is, heeft het ministerie van OCW aan SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar scholen in het po, vo en mbo. Hiervoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de vraag het aanbod zal overstijgen. Daarom roept de PO-Raad de schoolbesturen op om goed te kijken naar de gezinnen die dit het meeste nodig hebben en zelf niet over de middelen beschikken om (extra) devices aan te schaffen. Overigens krijgen de scholen de devices vooralsnog in bruikleen. 

Voorwaarden voor schoolbesturen 

Schoolbesturen kunnen uitsluitend een aanvraag indienen wanneer:

  1. Er geen beschikbare devices binnen het schoolbestuur aanwezig zijn.
  2. Zij niet in staat zijn om de aanschaf van extra devices uit eigen middelen te bekostigen.
  3. Zij zich tot de gemeente hebben gewend en de gemeente het ook niet lukt om de extra devices te bekostigen.
  4. Er geen andere regelingen zijn waar zij aanspraak op kunnen maken.

Wat zijn de vervolgstappen?

  1. Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert SIVON een checklist. 
  2. SIVON inventariseert het aantal aanvragen.
  3. Op basis van het aantal besturen en het aantal aangevraagde devices wordt in overleg met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeelsleutel vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat alle besturen die aan de voorwaarden voldoen en voor de deadline een aanvraag hebben ingediend, worden voorzien. De verwachting is dat de vraag het aanbod overstijgt, daarom kunnen schoolbesturen hoogstwaarschijnlijk niet volledig in hun vraag worden voorzien.
  4. De aanvragen worden uiterlijk maandag 30 maart 2020 gehonoreerd. Schoolbesturen dienen vervolgens z.s.m. een overeenkomst te ondertekenen. 
  5. Vanaf maandag 30 maart start SIVON met de distributie van de devices.

De PO-Raad is verheugd dat minister Slob het advies van de sectorraden heeft overgenomen en ervoor heeft gezorgd dat de extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Ook hebben de sectorraden SIVON aanbevolen als partner om voor de aanschaf en distributie van devices te zorgen. De PO-Raad wenst SIVON veel succes bij deze omvangrijke maar noodzakelijke operatie. 

Aanvraag indienen? 

Lees meer op de website van SIVON.