Nieuws

Betrokkenen versnellingsvragen willen sector verder helpen

Op woensdag 7 september zijn diverse betrokkenen van de versnellingsvragen binnen het programma ‘Slimmer leren met ICT’ samengekomen. Op de bijeenkomst hebben bestuurders, directeuren en projectleiders elkaar geïnformeerd én geïnspireerd over de inhoud van hun ingediende versnellingsvraag. De versnellingsvragen hebben gemeen dat zij mogelijkheden voor leraren en schoolteams willen creëren om binnen het onderwijs te kunnen differentiëren. De manier waarop zij dit willen bereiken kan anders zijn. Zo gaat één versnellingsvraag over metadatering, een ander over overkoepelende dashboards en inzicht in de voortgang van leerlingen. Een van de aanwezige besturen heeft een versnellingsvraag ingediend om te komen tot één centraal dashboard waarbij de voortgang van leerlingen wordt weergegeven aan de hand van landelijk vastgestelde leerdoelen. Dit is van belang als je met verschillende leermiddelen werkt. Een ander schoolbestuur werkt naar een goed leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs dat bijdraagt aan het op maat kunnen ondersteunen van de leerling. Ongeacht de aard van de versnellingsvraag denken betrokken besturen buiten de kaders van toepasbaarheid binnen de eigen school. „Mijn droom is om uit onze versnellingsvraag iets te ontwikkelen waar iedereen in onze sector gebruik van kan maken.” aldus een van de aanwezigen.

Sectorale vraagstukken
De bijeenkomst is benut om in een bredere samenstelling verder te praten over keten- en  sectorale vraagstukken. Bijvoorbeeld over wat er nodig is om brede toepassing van ICT binnen het onderwijs te bevorderen. Hoe kan ICT het onderwijs versterken? Wat kunnen besturen doen om de innovatiekracht van de sector de vergroten? Wat kan de sector doen, welke ondersteuning is er nodig vanuit de PO-Raad en Kennisnet? En wat is er nodig vanuit leveranciers en uitgevers?

Maatwerk
Er zijn veel applicaties op de markt die in de klas toegepast kunnen worden. Maar vanuit veel scholen is er behoefte aan maatwerk. Zo blijkt ook uit een filmpje dat aan de aanwezigen getoond werd. In dit filmpje moet een gedreven leerkracht dagelijks, per leerling, op zeven verschillende applicaties inloggen. Geen van de aanwezigen reageerde verbaasd. Voor veel scholen is dit immers de dagelijkse praktijk. ‘De oplossing moet vanuit de markt komen’ is vaak de eerste gedachte. Maar hoe krijgen we de marktpartijen in beweging? Door massa te creëren, en de markt vanuit breed gedragen wensen en eisen te benaderen. Een van de aanwezigen merkt op dat het van belang is om „als schoolbestuur of samenwerkingsverband invloed uit te oefenen en initiatief te nemen” en de PO-Raad en Kennisnet in te schakelen om de mogelijkheden voor opschaling te verkennen. Een ander geeft aan dat het van belang is om „niet té fijnmazig te starten met metadateren zodat een algemene oplossing voor een grotere groep scholen voor handen blijft.”  

Stapsgewijs leren, stapsgewijs implementeren
Belangrijke conclusie is dat er meer bewustwording moet komen dat in onze sector grote wijzigingen niet binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden. De innovatiekracht van de sector in z’n geheel ligt bij de besturen. Scholen in het PO zijn te klein om de markt in beweging te krijgen. En de besturen moeten de leerkrachten de tijd te geven om zich de materie en werkwijze eigen te maken. Zoals Simone Walvisch opmerkt: „Net als leerlingen moeten ook leraren stapsgewijs leren. En dit heeft tijd nodig. Maar het helpt als we de gezamenlijkheid zoeken om van elkaar te leren.”

Al met al kan er teruggekeken worden op een goede bijeenkomst waar veel is gedeeld en uitgewisseld. Wel ligt er een uitdaging om een grotere groep schoolbesturen aan te haken bij de versnellingsvragen en het programma ‘Slimmer leren met ICT’. Het ministerie van OCW heeft aangegeven hier graag over mee te blijven denken en complimenteerde de aanwezigen over de zichtbare passie en de motiverende rol van de voorhoede.   

Versnellingsvraag?
Bent u al wat verder met de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs op uw school? Loopt u tegen vragen aan waar nog geen oplossing voor handen is? Spelen deze vragen ook bij andere schoolbesturen en vormen ze een belemmering voor de sector bij het op grote schaal toepassen van ICT in het onderwijs? Dan is uw vraag een versnellingsvraag. De PO-Raad en Kennisnet nemen belemmeringen weg en helpen u graag naar het antwoord. Werk niet langer zelfstandig aan een oplossing en schakel onze hulp in. Zo kunnen wij, in samenwerking met u, uw vraag beantwoorden en de sector verder helpen.

Meer weten over versnellingsvragen of zelf een versnellingsvraag indienen?

Wilt u zelf in gesprek met een van de betrokken besturen bij de versnellingsvragen? Bezoek dan de stand van de versnellingsvragen tijdens de Onderwijsdagen