Interview

Draagvlak en enthousiasme essentieel voor aanpak digitale geletterdheid

Op basisschool Groen van Prinsterer staat digitale geletterdheid hoog op de agenda, vertelt Rick Venmans, leerkracht en lid van de ICT-werkgroep. “We hebben met het team afgesproken dat dit thema in het schooljaar 2019-2020 prioriteit krijgt. Dat is volgens mij een belangrijke eerste stap: met elkaar echt aan de slag willen gaan. Als je dat niet bewust doet, gaat alle aandacht uit naar de waan van de dag.”

Innovatievragen Onderwijs en ICT 

Lucas onderwijs is één van de besturen die deelneemt aan het project Innovatievragen Onderwijs en ICT van de PO-raad. Met ondersteuning van de PO-Raad werken zij het komende jaar aan hun innovatievraag: “Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we alle medewerkers hierin mee?”

Draagvlak is cruciaal

Het thema digitale geletterdheid is daarom als vast onderwerp geagendeerd voor studiedagen en teamoverleggen. Eind oktober staat de kick-off met het team op de planning. “Dat het thema volop onder de aandacht is, wil nog niet zeggen dat iedereen het als urgent ziet. Daarom hoop ik dat tijdens die middag het urgentiebesef groeit bij alle collega’s. Dat vraagt van ons - de directie en de ICT-werkgroep - dat we hen echt meenemen in onze visie en in de kansen die we zien. Want draagvlak en gedeeld enthousiasme zijn een voorwaarde voor het succesvol ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid.” Niet alleen binnen de Groen van Prinsterer school is gedeeld enthousiasme van belang. Doordat Rick een rol speelt in een Lucasbrede werkgroep rondom moderne media worden er ook verbindingen gelegd met andere scholen binnen het bestuur. 

Niet ‘weer iets erbij’

Rick vindt het belangrijk om te voorkomen dat collega’s het gevoel krijgen ‘dat er weer iets bij komt’ of dat het hele onderwijs omgegooid moet worden. “We zoeken bewust naar de integratie van digitale geletterdheid in taal- en zaakvakken. Daarbij kijken we ook naar reeds bestaande leerlijnen en leerdoelen en wat we daarvan kunnen en willen gebruiken. Maar bovenal gaan we met elkaar in gesprek over de vraag: wat vinden wíj belangrijk dat onze leerlingen leren? Bij alles wat we doen, willen we dat het betekenis heeft voor leerlingen, voor leerkrachten en voor het gebruik van lesmethodes.” 

Stap voor stap

Een gegeven is dat er veel verschillen zijn in de digitale vaardigheden tussen zowel leerlingen als leerkrachten. Hoe kijkt Rick daar tegenaan? “Ik zie hierin enerzijds een rol weggelegd voor de ICT-werkgroep, door bijvoorbeeld collega’s te helpen of workshops te geven. Maar digitale geletterdheid is natuurlijk breder dan dat. Hoe we hiermee aan de slag gaan, gaan we de komende weken verkennen. Ik zie wel kansen in het toepassen van design thinking om zo stap voor stap invulling te geven aan onze innovatievraag. Uiteindelijk met als doel dat we onze leerlingen een beter gevulde rugzak meegeven als ze onze school verlaten.”  
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten