Nieuws

Meer aandacht voor toptalent

Het onderwijs aan toptalenten zit in de lift. Dat concludeert staatssecretaris Dekker deze week in de voortgangsrapportage over het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Steeds meer leraren besteden aandacht aan toptalenten in hun klas, zo blijkt uit een peiling. Ouders geven aan dat hun kinderen gebaat zijn bij de extra uitdaging die wordt aangeboden.

In 2014 constateerde Dekker dat het onderwijs aan toptalenten ontoereikend was en dat de best presterende leerlingen internationaal achterblijven bij leeftijdsgenoten, zeker in het basisonderwijs. Op basis van een peiling blijkt dat nu 98 procent van de leraren in het po zegt speciale aandacht te hebben voor toptalenten. Een jaar eerder was dat 85 procent.

Tegelijkertijd geeft ook 85 procent van de basisschoolleerkrachten aan meer tijd te willen hebben om te besteden aan toptalenten. Ook ondersteuning van een assistent of intern begeleider vinden leerkrachten wenselijk.

Inzet vakleerkrachten uit voortgezet onderwijs

Eén van de succesfactoren voor meer uitdagend onderwijs is volgens Dekker de betere toerusting van scholen. Hiermee doelt hij niet alleen op de financiële ruimte vanuit de prestatiebox, ook is er meer ondersteuning. Zo noemt Dekker de versnellingsvragen van de PO-Raad en Kennisnet, waarbij scholen worden geholpen met het implementeren van ICT om zo bijvoorbeeld meer maatwerk mogelijk te maken. Een andere verbetering is dat vanaf 1 augustus 2016 vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs kunnen worden ingezet voor het uitdagen van toptalenten op de basisschool.

Dekker is blij dat steeds meer scholen leerlingen de kans bieden mee te doen aan vakwedstrijden als de nieuwe SLO-competitie Elk talent telt!, Kangoeroe en Lego Leagues. Eén van de speerpunten in het plan van aanpak is dan ook dat bijzondere prestaties lonen.

Kennis delen

Zo’n zeshonderd scholen zijn inmiddels aangesloten bij een regionaal talentnetwerk, waar zij (ook digitaal) kennis mee uitwisselen. Op landelijk niveau biedt de website talentstimuleren.nl scholen tips en tools om leerlingen meer uit te dagen.

Om de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet beter te faciliteren, laat Dekker daarnaast beter in beeld brengen welke gegevens vo-scholen nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen plaatsen en te kunnen voorzien in een doorgaande leerlijn. De huidige inhoud van het onderwijskundig rapport is sterk gericht op cognitieve prestaties en op zorgbehoefte van leerlingen. De staatssecretaris wil nu uitzoeken of informatie over de non-cognitieve vaardigheden van leerlingen en gegevens over deelname aan extra-curriculaire activiteiten daarop een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen talent in brede zin stimuleren, dus niet alleen talenten op intellectueel gebied. Onderwijs op maat en het uitdagen van talent moeten dan ook voor ieder kind nagestreeft worden.

Conferentie ‘Elk talent telt!’

Op 25 mei 2016 organiseert de Stichting van het Onderwijs de werkconferentie ‘Elk talent telt! Een doorlopende lijn van talentontwikkeling’.