Nieuws

PO-Raad onderstreept bevindingen Autoriteit Persoonsgegevens: “Bescherming persoonsgegevens in het onderwijs essentieel”

De toenemende inzet van technologie in het onderwijs zorgt voor steeds meer datastromen met (gevoelige) informatie over leerlingen. Dit brengt risico’s met zich mee en maakt de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs essentieel. In de aanloop naar het commissiedebat op donderdag 11 november over digitalisering in het onderwijs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de trends en risico’s in het onderwijs in kaart gebracht. De zes bevindingen en aanbevelingen die de AP doet worden onderstreept door de PO-Raad en sluiten aan bij de inzet van de PO-Raad op dit thema. 

Trends en risico’s

De AP constateert dat onderwijsinstellingen steeds meer (leerling)gegevens tot hun beschikking hebben. Deze gegevens worden bovendien steeds vaker gedeeld met samenwerkingspartners en binnen data- en informatieknooppunten. Daarnaast ziet de AP een afhankelijkheid van grote (internationale) leveranciers, wat het lastig maakt om gegevensbescherming te waarborgen. Recente datalekken en andere incidenten tonen aan bovendien dat de beveiliging van deze gegevens extra aandacht verdient.

Bekijk het paper van de Autoriteit Persoonsgegevens 

Aanbevelingen aan de sector

 
“Breng de basis op orde en versterk samen de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.” Deze aanbevelingen die de AP doet worden door de PO-Raad ondersteund. De AP constateert dan ook terecht dat de sector al aan de slag is met de aanbevelingen. Tegelijkertijd ziet de AP ook dat een faciliterende rol vanuit de overheid noodzakelijk is om aan een deel van de aanbevelingen opvolging geven. 
De PO-Raad onderneemt verschillende activiteiten om de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs  te verbeteren. Zo ondersteunen we in samenwerking met Kennisnet en SIVON scholen bij de omgang met data en privacy, bijvoorbeeld via de Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy en het Netwerk IBP. Met de Adviesgroep Regie op ICT brengen we in kaart wat de ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen zijn, hoe we concrete normen kunnen opstellen en hoe schoolbesturen ondersteund kunnen worden bij het voldoen aan deze normen. Op landelijk niveau werken we als sector samen aan het verbeteren van de leermiddelenketen, waarin onder andere de beveiliging van gegevens verbeterd wordt. Meer weten? 

Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs


Op 11 november komt de Kamercommissie Digitalisering in het onderwijs bijeen. De PO-Raad hoopt dat de commissie gehoor geeft aan het verzoek van de AP om de ministers op te roepen inzichtelijk te maken welke verantwoordelijkheden onderwijsinstellingen individueel hebben, waar samen kan worden opgetrokken en waar de overheid een faciliterende en aanjagende rol oppakt. Ook zouden de Ministers concreet invulling moeten geven aan coördinerende en aanvullende maatregelen die nodig zijn om de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs te borgen. De PO-Raad is hierover reeds in gesprek met OCW, en laat zich hierbij voeden door de Adviesgroep Regie op ICT. 

Kind kijkt door een loep