Nieuws

Speciaal team gaat scholen helpen: Meer les, minder administratie

Scholen krijgen volgend jaar hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. De minister en staatssecretaris van Onderwijs willen er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven.

Het plan voor deze zogenoemde ‘Operatie Regels Ruimen’ volgt op een peiling onder leraren en schoolleiders. Bij het ‘meldpunt regeldruk PO’ kwamen in zeven weken tijd 3000 meldingen binnen over regeldruk. Regeldruk wordt vooral ervaren bij registraties rondom beleid en verantwoording, passend onderwijs, personeelsbeleid, opbrengstgericht werken en cognitieve ontwikkeling, luidt een conclusie.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat scholen zelf het gebruik, omvang en frequentie van de registraties vaststellen. ‘De Inspectie van het Onderwijs en OCW stellen geen eisen aan te gebruiken systemen of formats’, aldus de bewindslieden.

Wat de PO-Raad vindt

De PO-Raad vindt dat de bewindslieden een te eenzijdig beeld schetsen van de werkelijkheid. Ze vindt het een goede zaak dat scholen hulp krijgen bij het omgaan met regels en verminderen van regeldruk, maar hoopt dat het kabinet de hand ook in eigen boezem steekt en overbodige wet- en regelgeving schrapt.

Scholen hebben de afgelopen jaren noodgedwongen bezuinigd op ondersteunend personeel. Veel leraren hebben er daardoor extra (administratieve) taken bijgekregen. De regeldruk en daarmee werkdruk op de werkvloer is hierdoor toegenomen. ,,Dit is een groot probleem dat niet is op te lossen door alleen maar efficiënter te werken’’, zegt Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,Leraren moeten zoveel mogelijk tijd overhouden voor het lesgeven. Met het oog op de verwachte lerarentekorten is het des te belangrijker dat de overheid meer in het onderwijs investeert. Dan kan ook de werkdruk verminderen.’’

Voor bestuurders nemen de eisen aan het accountantscontroleprotocol, opgelegd door de overheid, bovendien jaarlijks toe. De hoeveelheid gegevens die schoolbesturen periodiek bij OCW moeten aanleveren, moet tegen het licht worden gehouden, vindt de PO-Raad daarom.

Ook het inzetten van ICT in het onderwijs kan leiden tot tijdswinst en meer werkplezier, zo blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. (Zie kader)

Regeldrukagenda

Het meldpunt regeldruk PO maakt deel uit van de Regeldrukagenda van het ministerie van Onderwijs, sectorraden en vakbonden. Zij spraken daarin af tussen 2014 en 2017 diverse regels in het onderwijs af te schaffen, te verbeteren of te vereenvoudigen.

Peiling: Meerderheid leraren ziet ICT als kans voor verminderen werkdruk

Een grote meerderheid van de leraren en docenten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ervaart een (zeer) hoge werkdruk. De inzet van ICT geeft leraren meer plezier en gemak en kan tijdswinst opleveren. Tijd die kan worden ingezet om bepaalde groepen leerlingen extra ondersteunen of uitdagen. Dit blijkt uit een peiling van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT onder 439 leraren en docenten in het primair onderwijs (po) en het voorgezet onderwijs (vo). De PO-Raad werkt mee aan dit project.

In het po ervaart 67% een (zeer) hoge werkdruk, in het vo is dit 71 procent. 80 Procent van de leraren geeft aan veel gebruik te maken van ICT voor het vormgeven van hun lessen. Een meerderheid van de leraren (75 procent) geeft aan dat lesgeven gemakkelijker is geworden door het gebruik van ICT, dat het hun werk in algemene zin makkelijker maakt, en dat het ervoor zorgt dat ze ander lesmateriaal kunnen gebruiken. Dit creëert ruimte waardoor leraren meer tijd hebben zich te richten op het lesgeven. Het biedt de mogelijkheid bepaalde groepen leerlingen extra te ondersteunen of uit te dagen. Vooral docenten in het vo geven aan dat ze door ICT veel tijd kwijt zijn aan het uitzoeken hoe iets werkt (29 procent in het vo, 19 procent in het po). ICT zorgt bij een vijfde deel van de docenten in het vo en een tiende van de leraren in het po eerder voor meer dan voor minder stress.

De ervaring leert dat men vaak eerst flink moet investeren in tijd, voordat er daadwerkelijk sprake is van tijdswinst en verlaging van werkdruk. En zodra ICT bijdraagt aan gepersonaliseerd leren, kan dit ook juist een intensivering van het werk betekenen, en dus ook meer werkdruk.

Bekijk alle resultaten op de website van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en lees de ervaringsverhalen van leraren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten