Nieuws

Tweede ronde Groeifonds biedt kansen voor kennisinfrastructuur en digitalisering

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds ziet digitalisering en evidence informed werken als kansrijke thema's voor een investering door het Groeifonds, maar schreef in haar adviesrapport (april 2021) ook dat de ingediende voorstellen op deze thema's nog onvoldoende waren onderbouwd of uitgewerkt. Het is nu aan het Ministerie van OCW om voor 31 oktober voorstellen voor de tweede ronde van het Groeifonds in te dienen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat bij het uitwerken van de voorstellen wordt samengewerkt met alle onderwijspartijen en bestaande initiatieven versterkt worden.

Het Nationaal Groeifonds is eind 2019 aangekondigd en heeft als doel het verdienvermogen van Nederland op lange termijn te versterken. Ook het onderwijs is benoemd als een van de domeinen waarin geïnvesteerd zal worden. Van de onderwijsvoorstellen in de eerste ronde is slechts 1 voorstel (het oprichten van een Nationaal Onderwijslab) gehonoreerd. De commissie die de plannen beoordeelt schreef in april jl. in haar rapport dat de overige onderwijsvoorstellen onvoldoende waren uitgewerkt en adviseerde om bij voorstellen voor de tweede ronde ‘het veld meer te betrekken bij voorstellen in de projectontwikkeling en governance’. 


Versnelling op kennisinfrastructuur en digitalisering

Op dit moment werkt OCW aan de uitwerking van de plannen voor de tweede ronde. Hierbij neemt het Ministerie ook de input mee van partijen die een een groeiplan hebben ingediend. De PO-Raad is blij dat verschillende onderwijspartijen hiervan gebruik hebben gemaakt. Een aantal van deze plannen sluit goed aan op de thema’s die de PO-Raad ziet als urgent voor het onderwijs en kansrijk voor een bijdrage uit het Groeifonds. Zoals het ondersteunen van evidence informed werken door middel van investeringen in de kennisinfrastructuur en het ontwikkelen van kennis over effectieve interventies bij grote uitdagingen zoals het lerarentekort. Daarnaast biedt het Groeifonds kansen op het thema digitalisering. Om als onderwijs sturing te kunnen geven aan technologische ontwikkelingen zijn grote publieke investeringen nodig. Ook kan het Groeifonds een versnelling geven aan het vinden van evidentie voor de effectiviteit van digitale middelen in het onderwijs. 

Ministerie aan zet, maar uitwerking moet samen 

Voor de tweede ronde van het Groeifonds kunnen alleen Ministeries formele voorstellen ontwikkelen en indienen. Dit doen zij in overleg met organisaties, bedrijven en overheden. Uiterlijk 31 oktober 2021 moeten de voorstellen zijn ingediend bij het Groeifonds. In voorjaar 2022 volgt naar verwachting de bekendmaking.
In gesprekken met OCW hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat de voorstellen een samenhangend geheel vormen, bijdragen aan de ontwikkeling van de sector, lopende initiatieven versterkt worden en samenwerking een uitgangspunt is. 


Derde ronde 2022

In de derde ronde van het Groeifonds is de nieuwe wet voor het Nationaal Groeifonds van kracht. Deze maakt het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk om als onderwijspartijen rechtstreeks investeringsvoorstellen in te dienen bij de fondsbeheerders. De PO-Raad ziet huisvesting als een kansrijk thema voor de derde ronde en neemt hierop initiatief. Mogelijk volgen nog andere thema's uit onze strategische agenda en verkiezingsinzet. 

Meer informatie 

Bezoek de website www.nationaalgroeifonds.nl