Nieuws

Groeifonds investeert in kennis en digitale leermiddelen voor het onderwijs

Dankzij een extra investering vanuit het Nationaal Groeifonds wordt de komende jaren de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs verbeterd en de kennisinfrastructuur versterkt. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten die hieraan bijdragen. Vanmiddag nam het kabinet dit advies over. Dit betekent dat er eenmalig 155 tot 323 miljoen extra geïnvesteerd wordt in het funderend onderwijs.  


De PO-Raad onderstreept het belang van investeringen in de kennisinfrastructuur en digitalisering. Een goede verbinding tussen onderwijs en onderzoek zorgt ervoor dat scholen de kennis uit onderwijsonderzoek beter kunnen benutten. Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: “Ook de Staat van het Onderwijs liet dit jaar zien dat het belangrijk is dat we meer inzicht krijgen in wat werkt en wat niet werkt. Daar helpt een goede kennisinfrastructuur bij, zodat we kennis uit onderzoek makkelijker kunnen vinden en in kunnen zetten. Meer regie op digitale leermiddelen en een betrouwbare infrastructuur bij de keuze van leermiddelen helpen scholen bij een goede en veilige inzet van ICT.” 

Met dit geld kunnen we stappen zetten op het gebied van digitalisering en kennis die er is beter benutten en delen. Wel is het belangrijk dat het geen losse projecten worden die ‘erbij komen’. We moeten ze gaan integreren in de plannen die het Kabinet bijvoorbeeld heeft rondom basisvaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat een eenmalige investering ook duurzaam terecht komt.

Freddy Weima

Samenwerking bij de inzet van digitale middelen

Eén van de goedgekeurde projecten: ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld’, komt voort uit het samenwerkingsverband EDU-K, waar ook de PO-Raad onderdeel van is. Het project voorziet in afspraken tussen scholen, uitgeverijen, distributeurs en leveranciers die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. 

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad, vindt deze samenwerking belangrijk: ‘Schoolorganisaties willen de mogelijkheden van ICT benutten, maar hebben tegelijkertijd ook zorgen. Bijvoorbeeld over de toename van privacy- en veiligheidsrisico’s. Door samen afspraken te maken, zoals over de uitwisseling van gegevens, wordt het voor scholen eenvoudiger om digitale leermiddelen aan te schaffen en op een veilige manier in te zetten.”


Regie op ICT is een bestuurlijke verantwoordelijkheid
Met de toenemende digitalisering heeft het onderwijs er een grote verantwoordelijkheid bijgekregen, constateerde de Adviesgroep Regie op ICT eerder deze maand. Deze groep bestuurders uit het PO en VO roepen hun collega’s op regie te nemen op ICT, maar constateert ook dat besturen dit niet alleen kunnen. Lees meer over de adviesgroep Regie op ICT

Drie projecten goedgekeurd

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn drie projecten toegekend. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld om beschikking te krijgen over het gehele bedrag. 

Ontwikkelkracht (€ 101 miljoen toegekend, € 231 miljoen voorwaardelijk) 
Ontwikkelkracht is een programma dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt en dus bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs duurzaam ten goede. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Edu-V: Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! (€ 34 miljoen, volledig toegekend) 
Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! kunnen leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruikmaken van de digitale toepassingen in het onderwijs. 
Scholen maken met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. Meer informatie: www.edu-v.org

Impuls Open Leermateriaal (€ 20 miljoen toegekend, € 58 miljoen voorwaardelijk) 
Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Het vierde door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Lees meer over de projecten op de site van het Nationaal Groeifonds

Over het Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

In de tweede ronde heeft de adviescommissie 35 voorstellen beoordeeld. Met ondersteuning van het Centraal Planbureau en verschillende experts zijn de voorstellen beoordeeld op het verwachte effect op het verdienvermogen, op de strategische onderbouwing, op de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van samenwerking en governance.

Meer over het Nationaal Groeifonds 
 

Computerles

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten