Nieuws

Onderwijskwaliteit met behulp van kennis verbeteren vraagt om structurele investeringen

Het versterken van de kennisinfrastructuur, om zo de onderwijskwaliteit 'evidence-informed' te kunnen verbeteren, vraagt om een structurele investering van 70 tot 85 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit het adviesrapport ‘Omwille van goed onderwijs’ dat op 5 februari naar de Kamer is verzonden. De Galan Groep heeft deze verkenning, in opdracht van het ministerie van OCW, uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is onder andere het advies ‘Slimme Verbindingen’ van de PO-Raad en de overige sectorraden.

Door wetenschappelijke kennis toepasbaar en toegankelijk te maken, en kennisdeling tussen onderwijsprofessionals te stimuleren, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bestrijden van kansenongelijkheid. Bovendien geeft dit een impuls aan de aantrekkelijkheid van het beroep leraar door meer professionele ontwikkeling en loopbaanperspectieven. De PO-Raad en de andere sectororganisaties werken al langer aan het versterken van de kennisinfrastructuur. Zo zijn in 2019 de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en het vervolgadvies ‘Slimme Verbindingen’ gelanceerd. In 2019 is ook het rapport ‘Samen ten dienste van de school’ van de Onderwijsraad verschenen. Het ministerie van OCW heeft de Galan Groep de opdracht gegeven om, voortbouwend op deze rapporten, concrete scenario’s te ontwikkelen voor de doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. 

Regionale kennishubs en een landelijk kenniscentrum

Het rapport bevat meerdere scenario’s. De Galan Groep geeft aan dat het opzetten van regionale kennishubs en een landelijk kenniscentrum het meest kansrijk lijkt. In regionale kennishubs leren onderwijsprofessionals van elkaar, en stimuleren zij het verspreiden van kennis. Ook kunnen de kennishubs bijdragen aan het aanscherpen van hun onderzoeksvraag of het starten van praktijkgericht onderzoek. In een landelijk kenniscentrum wordt wetenschappelijke kennis gebundeld en vertaald. Zodat het in de praktijk toepasbaar wordt voor scholen en schoolteams. De PO-Raad en de andere sectorraden zijn groot voorstander van regionale en landelijke kenniscentra, dit sluit naadloos aan op het advies ‘Slimme Verbindingen’. Hierin pleiten we ook voor het verder ontwikkelen van bestaande samenwerkingsinitiatieven zoals de werkplaatsen onderwijsonderzoek en de partnerschappen Samen Opleiden

Ruimte voor scholen is essentieel

De Galan Groep concludeert terecht dat het vaak aan tijd voor innovatie en onderzoek ontbreekt binnen scholen. Daarom vraagt zij speciale aandacht voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor scholen. Alleen door voldoende tijd, middelen en expertise komt de het ontwikkelen en toepassen van kennis tot bloei. Dit vraagt om een goede verankering en investeringen in het onderwijssysteem. 

PO-Raad roept komend kabinet op

De PO-Raad is blij dat het rapport er nu ligt. Nu is het zaak om hier uitvoering aan te geven. Het primair onderwijs bungelt nog steeds onderaan de lijst waar het aankomt op investeringen in research & development (R&D). Gemiddeld genomen wordt er in het funderend onderwijs zo’n 0,3 procent in R&D geïnvesteerd. Ter vergelijking: in andere maatschappelijke sectoren wordt 2 tot 3 procent als gezond percentage beschouwd. De PO-Raad roept het volgend kabinet dan ook op om structureel te investeren in de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Om zo bij te dragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Lees hier meer over in onze verkiezingsinbreng

Meer lezen?

Download de Kamerbrief en het rapport ‘Omwille van goed onderwijs’

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten