Nieuws

Subsidie voor onderzoek naar effectieve aanpak onderwijsachterstanden

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samen praktijkgericht onderzoek doen naar effectief onderwijsachterstandenbeleid. Bestaande interventies worden onderzocht op hun effectiviteit en doorontwikkeld of aangescherpt. Dankzij de subsidie van € 600.000 per werkplaats kunnen zij de komende drie jaar aan de slag. Voor hen ligt de belangrijke opdracht om de opbrengsten beschikbaar te stellen voor alle basisscholen in Nederland.

Kenmerkend voor een werkplaats onderwijsonderzoek is dat leraren, studenten en onderzoekers vanuit een gelijkwaardige positie samen aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek. Hierbij ontstaan de onderzoeksvragen uit de dagelijkse praktijk binnen de school. De werkplaatsen gaan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ ontwikkelen. Zo dragen zij bij aan het effectief voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en een sterkere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. 

Schoolbesturen met een nieuw op te zetten of reeds bestaande samenwerking met hogescholen en universiteiten zijn eerder dit jaar opgeroepen om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De vier toegekende aanvragen zijn actief in de regio’s Groningen, Amsterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen. 

Rinda den Besten: ,,In tijden van toenemende kansenongelijkheid is het effectief bestrijden van onderwijsachterstanden een broodnodige maar complexe opdracht. De PO-Raad kijkt dan ook uit naar de resultaten van de werkplaatsen. Hopelijk kunnen straks alle scholen profiteren van de opgedane kennis, ervaringen, praktische handvatten en geleerde lessen.

Over de werkplaatsen: samenstelling en focus

Werkplaats Arnhem-Nijmegen 
Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus, Stichting PAS, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands. 
Deze werkplaats wil leraren beter toerusten om met ‘doelgroepleerlingen’ en hun ouders om te gaan. Daarom richt WOAN zich op drie thema’s: 1) het realiseren van hoge en reële verwachtingen van leerlingen onder leraren, 2) een effectieve instructie en 3) het vergroten van ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen leraren, ouders en leerlingen. De ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid vormt hierbij steeds de focus.

Werkplaats Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen met Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC) en Scholengroep OPRON (Stichting voor openbaar primair onderwijs), de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. 
In 2015 is in Groningen het Amerikaanse Success for All (SfA) gebruikt en naar de Nederlandse context omgezet. In SfA worden verschillende aanpakken effectief geïntegreerd – en met positieve resultaten: onder andere samenwerkend leren, professionalisering, ouderbetrokkenheid, en niveaudifferentiatie met regelmatige herplaatsing op basis van continue voortgangscontrole. Verschillende scholen in deze werkplaats gaan aan de slag met het implementeren en onderzoeken van het SfA-programma.  

Werkplaats Amsterdam
Stichting Openbaar Primair Onderwijs “Samen tussen Amstel en IJ” (STAIJ) met ASKO, Sirius, ASG en Zaan Primair, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamminstituut en de gemeente Amsterdam.
Hier staan de thema’s taal, leerkrachtverwachtingen en het versterken van hulpbronnen centraal. Zo gaat de werkplaats aan de slag met het onderzoeken en (door)ontwikkelen van een aantal interventies. Bijvoorbeeld effectief rekenonderwijs voor kinderen met een taalachterstand of het aansluiten bij de kennis en vaardigheden die kinderen buiten de school opdoen. 

Werkplaats Utrecht
PCOU Utrecht (Willibrord) met SPO en KSU, de Marnix Academie, Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en Sardes.
De naschoolse Brede School Academie (BSA) is een succesvolle Utrechtse interventie om onderwijsachterstanden te verkleinen. Hierin wordt stevig ingezet op woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, academische vaardigheden en het vergroten van kennis van de wereld. Binnen deze werkplaats worden de werkzame elementen van de BSA ingebracht in het reguliere taalonderwijs. De betreffende scholen zijn al bezig met versterkt taalonderwijs en gaan dat nu evidence-informed herontwerpen.

Brede inzet tegen onderwijsachterstanden
De werkplaatsen zijn onderdeel van een breder Research & Development-programma, waarmee de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) scholen willen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Het Ministerie van OCW financiert het R&D programma en de werkplaatsen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten