Nieuws

Subsidie voor werkplaatsen onderwijsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid 

Om onderwijsachterstanden te bestrijden zijn er verschillende interventies mogelijk, zoals het vergroten van de ouderbetrokkenheid of het bieden van extra leertijd. Maar in hoeverre zijn die succesvol en onder welke omstandigheden? ‘Wat werkt’ en ‘wat werkt niet’? De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) willen de ontwikkeling van kennis stimuleren en de toegankelijkheid tot deze kennis vergroten. Daarom worden er vier werkplaatsen opgestart die praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW stelt per werkplaats 600.000 euro beschikbaar. Schoolbesturen met een bestaande of nieuw op te zetten samenwerking met universiteiten en hogescholen kunnen tot 21 mei 2019 een aanvraag indienen. 

Kennis ontwikkelen en delen

In een werkplaats onderwijsonderzoek werken scholen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie samen aan praktijkgericht onderzoek. Hierbij is het van belang dat de onderzoeksvragen ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk. Naast het ontwikkelen van kennis speelt ook het delen van kennis een belangrijke rol. Voor de werkplaatsen ligt er dan ook een belangrijke taak om deze kennis, tips en goede voorbeelden te verspreiden, zodat ook andere scholen kunnen profiteren van de opbrengsten. 

Wat werkt, wanneer en in welke context

De vier werkplaatsen gaan gedurende drie jaar aan de slag met praktijkgericht onderzoek naar effectief onderwijsachterstandenbeleid. Dit kunnen bestaande maatregelen en interventies zijn, maar ook nieuwe. Dit onderzoek moet inzicht bieden hoe de interventies het best kunnen worden ingezet, onder welke omstandigheden zij effectief zijn en waarom dat zo is. Op deze manier willen de PO-Raad en het ministerie van OCW scholen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.   

Werkplaatsen onderdeel van R&D programma onderwijsachterstanden

In de komende jaren willen het ministerie van OCW en de PO-Raad een onderzoeks- en ontwikkelprogramma opzetten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De vier werkplaatsen maken onderdeel uit van dit R&D programma. Een landelijk regisseur bewaakt de voortgang van de werkplaatsen, lost knelpunten op en bevordert kennisdeling. Parallel aan de werkplaatsen wordt er vergelijkend onderzoek en flankerend onderzoek verricht. Doel van het vergelijkend onderzoek is om inzichtelijk te maken wat succesvolle interventies zijn bij het bestrijden van onderwijsachterstanden en waarom de ene school hier beter in slaagt dan de andere. Het flankerend onderzoek wordt ingezet om de effectiviteit van tussentijdse resultaten en bevindingen uit de werkplaatsen onder een bredere groep scholen te toetsen. Alle (tussentijdse) resultaten uit de werkplaatsen en het flankerend en vergelijkend onderzoek worden digitaal beschikbaar gesteld. Op deze manier draagt het programma bij aan toegankelijke kennis over de effectiviteit van interventies die onderwijsachterstanden tegengaan. 

Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind heeft het recht om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen. Voor sommige kinderen geldt dat zij thuis onvoldoende gestimuleerd worden. Deze kinderen verdienen extra aandacht zodat zij dezelfde kansen krijgen als kinderen uit een gunstige sociale en economische omgeving. Effectief onderwijsachterstandenbeleid helpt bij het bestrijden van kansenongelijkheid. Wanneer er meer kennis ontstaat over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ en deze kennis op een goede manier gedeeld wordt, kunnen interventies effectiever ingezet worden. 

Aanmelden en meer informatie 

Op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vindt u in de loop van deze week meer informatie over het doel, proces, richtlijnen en randvoorwaarden voor het indienen van de subsidieaanvraag. U kunt tot 21 mei 2019, 14.00 uur een aanvraag indienen. Verder organiseren de PO-Raad en het ministerie van OCW, in samenwerking met het NRO, een speciale informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst geeft het NRO meer informatie over de procedure, waar specifiek op gelet wordt tijdens de beoordeling en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Ook delen deelnemers uit een van de huidige werkplaatsen hun ervaringen, suggesties en tips. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 april tussen 16.00 en 18.00 uur op het kantoor van de PO-Raad. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Wilt u een inhoudelijke vraag over de werkplaatsen stellen? Dan kunt u contact opnemen met Sander Dankelman, beleidsadviseur PO-Raad via s.dankelman@poraad.nl 

Meer weten over de werkplaatsen onderwijsonderzoek?
Lees de speciale publicatie ‘Samen Onderzoeken werkt!’ hier wordt teruggekeken op de eerste twee succesvolle jaren werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs. U kunt ook terecht op de website van de werkplaatsen www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl De werkplaatsen onderwijsonderzoek zijn een initiatief van de PO-Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Ministerie van OCW. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten