Nieuws

Unieke samenwerking versterkt verbinding onderwijs en onderzoek

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben op 1 april, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven van OCW, 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs' gepresenteerd. Een uniek moment, want voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs hebben de vijf sectorraden de handen ineen geslagen om de werelden van onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Hiermee zetten zij een belangrijke stap om de innovatiekracht van het onderwijs te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

,,Ik ben blij dat dit er vandaag ligt. De ontwikkelagenda draagt er aan bij om kennis te leveren waar elke onderwijsprofessional zijn voordeel mee kan doen” aldus de minister tijdens de lancering op basisschool de Ridderhof in Utrecht. Zo’n tweehonderd leraren, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers waren hierbij aanwezig. Voorafgaand aan de lancering werden in diverse korte presentaties en gesprekken ervaringen gedeeld en het belang van een nauwe verbinding tussen onderwijs en onderzoek benadrukt. 

Zo deelde een van de aanwezige leraren haar ervaringen uit de werkplaats onderwijsonderzoek: ,,Samen met onderzoekers vertalen we onderzoek naar toolkits voor leraren. Als leraar weet je waar andere leraren tegenaan lopen. En op dat stukje waar we net wat minder expertise hebben zijn de onderzoekers onze sparringspartners.” Een andere leraar vulde aan: ,,Eigenlijk zou ‘evidence informed’ werken een structurele plek in het beroep leraar, schoolleider en bestuur moeten krijgen”.
 

Sectoroverstijgend

Nienke Meijer, bestuurslid van de Vereniging Hogescholen: ,,De vijf sectorraden hebben overstijgend aan hun eigen belangen dit initiatief genomen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Leraren kunnen hier het verschil in maken. Daarom moeten we onszelf de vraag stellen of wij ze wel voldoende hebben uitgerust om daadwerkelijk aan die kwaliteit te werken?” Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad, benadrukte het belang van kennisdeling: ,,Er zijn zoveel goede initiatieven maar hoe organiseren wij nu dat die kennis beschikbaar komt voor iedereen? Op de juiste manier vertaald, zodat het in de dagelijkse lespraktijk toepasbaar is. Hier draagt de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur aan bij.” 

Sander Dankelman, beleidsadviseur bij de PO-Raad, sloot het eerste deel van de bijeenkomst af met een anekdote over een gesprek tussen een leraar en een onderzoeker: ,,ik heb zoveel onderzoek voor het onderwijs beschikbaar, dit is echt een cadeautje”. De leraar antwoordde: ,,wij hoeven die cadeautjes niet want die staan niet op ons verlanglijstje”. Juist dit gesprek typeert nut en noodzaak van een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Waarbij onderzoekers beter kijken naar de verlanglijstjes van het onderwijs, en het onderwijs goede en duidelijke verlanglijstjes maakt.”  
 

Meer lezen?

Download 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland'
 

Samenwerking sectoren

In het onderwijs- en onderzoeksveld heeft elke sector zijn eigen taak en expertise. Waar de primaire taak van leraren in het po, vo en mbo het verzorgen van goed onderwijs is, hebben onderzoekers van hogescholen en universiteiten niet alleen de taak om goed onderzoek te doen, maar ook om daarmee maatschappelijke impact te hebben. Bij alle sectoren leeft de wens om via een kennisinfrastructuur hun kerntaken te verbinden en gezamenlijk te werken aan de versterking tussen onderwijs én onderzoek. Samenwerking tussen de sectoren, op basis van gelijkwaardigheid, is voor een versterkte kennisinfrastructuur essentieel.
 

Bijdrage van 600 onderwijsprofessionals

De afgelopen maanden heeft de ‘Onderzoeksbende’, met daarin een vertegenwoordiger van elk van de sectoren, input verzameld bij diverse professionals uit het onderwijswerkveld en uit het onderwijsonderzoek. Ruim 600 deelnemers dachten gezamenlijk na over manieren waarop kennis uit onderzoek effectiever kan worden ingezet om het innoverend vermogen van het onderwijs te vergroten, en welke randvoorwaarden hierbij van belang zijn. Iedereen is het erover eens dat we leraren nog meer in staat moeten stellen om evidence-informed te werken (wat werkt wat werkt waarom niet?). Ook is er meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van verbetertrajecten om zo het lerend vermogen van het onderwijs te kunnen vergroten. Lees het sfeerverslag van een van de bouwsessies
 

Landelijke werkgroep voor betere coördinatie

Het is duidelijk geworden dat het versterken van de kennisinfrastructuur landelijke samenwerking en coördinatie vereist. Daarom stellen de vijf sectorraden voor om de komende maanden, samen met het ministerie van OCW en geadviseerd door NRO, een landelijke werkgroep in te richten. Deze werkgroep geeft verder invulling aan het versterken van de kennisinfrastructuur, en betrekt daarbij verschillende relevante partijen. De landelijke werkgroep krijgt de opdracht om twee mogelijke structurele onderdelen van een landelijke kennisinfrastructuur te verkennen: een landelijk kennisnetwerk en regionale R&D-netwerken. 

Links & downloads

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland.pdf
PDF, 1.41 MB