Nieuws

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in PO: na Utrecht en Amsterdam ook in Tilburg van start

Een derde werkplaats Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs krijgt NRO-subsidie voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Doel van de werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO. Binnen de derde werkplaats werkt een Tilburgs consortium samen onder de naam POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent).

De werkplaats POINT heeft als doel een duurzame professionele leergemeenschap vorm te geven rondom passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. POINT werkt aan (door)ontwikkeling van kennis, methodieken voor signalering en begeleiding van (hoog)begaafdheid, en leerkrachtstrategieën voor passende begeleiding en motivering. Door een kennisknooppunt te vormen worden de opgedane kennis en ervaringen in Tilburg en omstreken gedeeld. Ook wordt er een digitale werkplaats ingericht.

Samenwerking po, hbo en wo
De deelnemende instellingen in het consortium ‘POINT’ zijn:

-    Stichting OPMAAT (15 po-scholen in de regio Tilburg)
-    Stichting BOOM (6 po-scholen, 1 sbo-school, met 1 plusklas voor meerdere scholen)
-    Fontys Hogeschool Kind en educatie
-    Universiteit Utrecht
-    Tilburg University
-    Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit & Tilburg University)

De consortiumpartners hebben de afgelopen twee jaar al enkele gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven uitgevoerd op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De komende jaren zullen leerkrachten een prominentere rol innemen als mede-onderzoeker en mede-ontwerper, en zal schoolontwikkeling meer voorop staan.

Onderzoek naar de samenwerking
In mei 2016 kende het NRO al subsidie toe aan twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in Utrecht en Amsterdam. Het budget voor de huidige drie werkplaatsen is afkomstig van het ministerie van OCW. De PO-Raad is initiatiefnemer om in deze pilot de mogelijkheden en beperkingen in beeld te brengen van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten. Flankerend onderzoek door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht volgt de werkplaatsen en bekijkt een dergelijke samenwerking in breder verband.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten