Nieuws

Terugblik werkconferentie Zij-instroom

Op 25 april 2018 stroomde het BOVAG-huis in Bunnik vol met onderwijsprofessionals voor de werkconferentie Zij-instroom. Er was dermate veel animo dat de inschrijving vroegtijdig gesloten moest worden. Dit sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan zij-instromers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen een baan als leraar overwegen, maar dat slechts weinigen de stap zetten. Een gemiste kans, aangezien zij-instromers andere vaardigheden de school in brengen waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Tijdens de werkconferentie ging het er dan vooral ook om hoe de sector zij-instroom kan organiseren.

De toenemende vraag is duidelijk zichtbaar in het aantal aanvragen voor subsidie. In 2016 waren dit er minder dan tien en in het afgelopen jaar ruim vijftig. De verwachting is zelfs dat dit komend jaar nog zal oplopen tot maar liefst tweehonderd. Om deze sterke toename van zij-instroom in goede banen te leiden en een duurzame samenwerking tussen veld en opleidingen te realiseren is een sterke organisatie een must. Daarom is er op de werkconferentie dan ook veel gesproken en uitgewisseld over de benodigde kennis op het gebied van werving en selectie, scholing en begeleiding op maat.  

Het doel van de werkconferentie was om verschillende initiatieven bij elkaar te brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te stimuleren en faciliteren. Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo) trapte af met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’, waarna tien onderwijsorganisaties een kijkje in de keuken over hoe zij vorm en inhoud geven aan zij-instroom? In twee rondes die daarop volgden werden via tafelgesprekken de praktijkvoorbeelden gepresenteerd en ervaringen en gedachtes uitgewisseld. Er was ruimte voor diepgang en de deelnemers namen concrete handvatten mee naar huis. Ook ontstonden er nieuwe opvattingen over hoe om te gaan met zij-instromers. De PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren publiceren deze handvatten en andere opbrengsten in een katern.   

Zij-instroom doorontwikkelen

De drukbezochte werkconferentie geeft aan dat de sector behoefte heeft aan doorontwikkeling van het onderwerp. Binnen die ontwikkeling zijn al heel wat mooie stappen gezet, maar er is ook nog veel te doen. Zo kan het imago van zij-instroom verbeterd worden en de positie versterkt door kwalitatieve, inhoudelijk sterke trajecten te ontwikkelen. Het is daarom goed dat de subsidie voor zij-instroom is uitgebreid. De PO-Raad vreest echter dat de uitbreiding ontoereikend zal zijn en roept OCW daarom op om ruimhartig om te gaan met de aanvragen. Alleen op die manier kunnen de goede ontwikkelingen worden doorgezet.

In het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, geïnitieerd door de PO-Raad, VO-raad en lerarenopleidingen, vinden besturen en opleidingen elkaar en komen samen, in co-creatie, tot nieuwe ideeën en een duurzame inrichting van opleiding en professionalisering van leraren.

Bekijk de presentatie van Paul Hennissen en de posterpresentaties van de gesprektafels