Nieuws

Actieplan pabo’s om instroom te verhogen

Om de instroom op de pabo te verhogen wil minister Van Engelshoven toewerken naar een ‘inclusief toelatingsbeleid’. De hogescholen hebben hiervoor een actieplan opgesteld, waar de minister gehoor aan wil geven. De meest opvallende interventie is een andere organisatie van de ‘instroomeisen’: van toetsen voor de poort naar toetsing in het eerste jaar. De PO-Raad waardeert het initiatief, mits de kwaliteit van de lerarenopleiding geborgd blijft.

Het verhogen van de instroom in de pabo is een belangrijke sleutel in de aanpak van personeelstekorten. In een brief aan de Kamer schrijft de minister op welke wijze zij, samen met de pabo’s, wil toewerken naar een ‘inclusief toelatingsbeleid’. 

Voor wie die de opleiding tot leraar in het primair onderwijs wil volgen, gelden momenteel toelatingseisen. Afhankelijk van de vooropleiding (mbo) of het vakkenpakket (havo/vwo) dat beginnende studenten op de middelbare school hadden, moeten ze eerst een toelatingstoets halen voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Op dit moment haalt een kwart van de studenten deze toets niet. Dit resulteert vooral in minder studenten met een mbo-vooropleiding die instromen in de pabo. 

In het voorstel van de pabo’s krijgen studenten de kans om gedurende het eerste jaar het kennisniveau aan te tonen. Als een student er niet in slaagt binnen de gestelde termijn aan de eisen te voldoen, dan moet hij/zij de opleiding alsnog verlaten.

Kwaliteit opleidingen staat voorop 

De PO-Raad ziet kansen in dit voorstel, maar wil geen concessies doen aan de kwaliteit van de opleiding. Door studenten de kans te geven het benodigde niveau in het eerste jaar te halen, kan de instroom van studenten mogelijk worden vergroot, zonder het eindniveau van de opleidingen te verlagen. Voorzitter Freddy Weima: “Het uiteindelijke doel blijft niet alleen meer, maar vooral goede mensen voor de klas.”

Meer instroom is nodig
Het is de afgelopen jaren gelukt om meer studenten naar de pabo te trekken, met name de toename van deeltijd studenten en zij-instromers valt op. Het alsmaar verder oplopende personeelstekort vraagt echter meer inzet. Er wordt een tekort van 11.000 fte in 2027 geprognotiseerd. Deze komen bovenop de huidige tekorten. Het aantal studenten dat met een diploma de pabo afrondt, inclusief universitaire pabostudenten, is de laatste jaren vrij stabiel en is sinds twee jaar zo’n 3600 studenten per jaar. 
 

Landelijke reken- en spellingstoetsen blijven onverkort van kracht

De toetsing van het niveau Nederlands en wiskunde/rekenen voor de pabo blijven in dit plan buiten beschouwing. Pabo’s hebben deze toetsing onderling afgesproken (landelijke kennisbasis lerarenopleidingen). Dit doen zij om de kwaliteit van de opleidingen te borgen. Het succesvol behalen van deze landelijke toetsen is voor studenten verplicht om een propedeuse of bachelordiploma te kunnen bemachtigen. 
 

Juf helpt een meisje