Nieuws

'Geef schoolleiders de ruimte zich meer te ontwikkelen in de strategische rol'

De PO-Raad vindt een meer strategische positie van schoolleiders van groot belang, zij spelen immers een cruciale rol in de ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Daarnaast hebben zij een essentiële functie binnen de bestuurlijke gemeenschap. In haar advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ schrijft de Onderwijsraad dat schoolleiders meer de gelegenheid geboden moet worden zich verder te ontwikkelen in het strategisch denken en handelen en dat zij de ruimte moeten krijgen zich verder te professionaliseren.

Meer ruimte voor strategische rol schoolleiders

De Onderwijsraad vindt dat onderwijsorganisaties schoolleiders meer ruimte moeten geven om invloed uit te oefenen op het strategisch beleid. De PO-Raad onderschrijft deze aanbeveling en heeft al in de Code Goed Bestuur vastgelegd dat de verantwoordelijkheden binnen de organisatie zo laag mogelijk belegd dienen te worden. De professionele dialoog tussen schoolleider en schoolbestuurder is daarbij fundamenteel.

De mogelijkheid om meer strategisch te kunnen handelen als schoolleider maakt het beroep aantrekkelijker. De PO-Raad denkt dat het hard nodig is om te werken aan doorgroeimogelijkheden en de aantrekkelijkheid van het beroep van schoolleiders vanwege het aankomende schoolleiderstekort. Nu zijn schoolleiders vaak nog veel bezig met het dichten van gaten die er vanwege een te krappe bekostiging en het oplopende lerarentekort zijn. Veel schoolleiders staan daarom regelmatig voor de klas en moeten zich bezig houden met activiteiten als het vegen van het schoolplein doordat de conciërge wegbezuinigd is.

Schoolleidersregister

In haar aanbevelingen geeft de Onderwijsraad aan dat er een gezamenlijk schoolleidersregister moet komen om de beroepsgroep verder te ontwikkelen. Samen met de sociale partners heeft de PO-Raad een aantal jaren geleden al het initiatief genomen voor een schoolleidersregister in het primair onderwijs. Het register werkt goed en heeft breed draagvlak onder schoolleiders zelf. Daarnaast heeft de sectororganisatie de Nationale Schoolleiders Top (NTS) georganiseerd, om de positie van schoolleiders te versterken.

Ontwikkeling en professionalisering

De PO-Raad vindt het goed dat de beroepsgroep zich verder ontwikkelt en professionaliseert, maar we moeten er wel voor waken we ons niet blind staren op scholing. Professionalisering is immers veel meer dan alleen het volgen van een opleiding. Intervisie, of visitaties op schoolniveau, kunnen bijvoorbeeld ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van schoolleiders.

De Onderwijsraad acht het ook van belang dat schoolleiders een schoolleidersopleiding op masterniveau volgen. Hoewel dit een indicatie geeft van de complexiteit van het beroep, is de PO-Raad het niet eens met het verplichten hiervan omdat het ontwikkelen van competenties ook op andere manieren plaats kan vinden. De Onderwijsraad geeft verder aan dat schoolleiders aanspraak horen te maken op een schoolleidersbeurs. De PO-Raad vindt professionalisering van schoolleiders belangrijk, maar dit moet altijd gebeuren in de context van de behoeften van de school, zodat de ontwikkeling plaatsvindt in samenhang met strategische doelen van het schoolbestuur.