Nieuws

Het primair onderwijs in (inter)nationale vergelijkingen?

Inzichten verkrijgen om de onderwijskwaliteit te verhogen en leraren en schoolleiders de mogelijkheid bieden om onderwijsbeleid te beïnvloeden, dat zijn de doelen van Talis, een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. In 2018 neemt het Nederlandse primair onderwijs voor het eerst deel. En dit kan belangrijke inzichten opleveren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Voorwaarde is wel dat het minimale responspercentage behaald wordt. 

Over Talis
Eens in de vijf jaar wordt Talis door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geïnitieerd. Zo’n 50 landen werken mee, waaronder Nederland. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de testfase plaatsgevonden waar zes basisscholen en negen scholen uit het voortgezet onderwijs aan hebben meegewerkt. In totaal hebben 71 basisschoolleraren en 140 leraren in het voortgezet onderwijs de vragenlijst ingevuld.

Resultaten uit de testfase
De deelgenomen leraren uit het primair onderwijs vinden dat de opleiding tot leraar hen over het algemeen onvoldoende heeft voorbereid op gedifferentieerd lesgeven en het lesgeven in generieke vaardigheden. Wel geven de deelnemers aan regelmatig deel te nemen aan professionele ontwikkeling. Zij vinden dat dit een positief effect heeft op de manier van lesgeven en het geven en ontvangen van feedback. Een aanzienlijk deel ervaart stress in het werk, met name door de hoeveelheid administratieve taken. Ook het dragen van verantwoordelijkheid voor de leerlingprestaties en het aanpassen van lessen voor leerlingen met speciale behoeften dragen bij aan de werkdruk.  

Deelname aan Talis 2018
De OESO hanteert strikte responspercentages. Om het Nederlandse primair onderwijs mee te kunnen nemen in (inter)nationale vergelijkingen is deelname van de geselecteerde scholen van groot belang. Het laatste Talis onderzoek uit 2013 heeft interessante inzichten opgeleverd voor het voortgezet onderwijs. Rinda den Besten is dan ook overtuigd dat het goed is om ook voor onze sector vergelijkende inzichten te krijgen: ,,Vooral de positie van de leraar is in het PO heel anders dan in het VO.” De PO-Raad hoopt dan ook dat het de geselecteerde scholen lukt om mee te werken.

Ook krijgen de geselecteerde scholen krijgen na deelname een rapport over hoe de resultaten uit de eigen school zich verhouden tot andere deelnemende scholen in Nederland. ,,Wij zijn met name geïnteresseerd in de nationale vergelijking, anders weet je niet of je goed bezig bent als school” aldus een van de deelnemers uit de testfase.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Talis team Nederland (06 39 207 173 of talis_NLD@ecorys.nl) of bezoek www.talis2018.nl