Nieuws

Lerarenregister blijft voorlopig vrijwillig

Een pas op de plaats voor de implementatie van het Lerarenregister. Pas als er een representatieve beroepsorganisatie van leraren is die een register omarmt, gaat de minister het (her)registreren verplicht stellen. Tot die tijd worden leraren opgeroepen vrijwillig te oefenen met het vullen van hun portfolio. Schoolbesturen moeten daartoe gegevens aanleveren bij DUO.

De verplichte registratie in het Lerarenregister zou in het nieuwe schooljaar ingaan, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Registratie blijft wel mogelijk, maar dan op vrijwillige basis.

Lobby heeft effect

De PO-Raad staat achter de ontwikkeling van een lerarenregister als instrument om het leraarsberoep te versterken, maar is blij dat er aandacht is voor knelpunten die een goede implementatie in de weg staan. Vooral het gebrek aan draagvlak bracht de sectorraden er onlangs toe te pleiten voor het 'on hold' zetten van de implementatie van het lerarenregister.

Onduidelijkheid rond gegevenslevering

Een grote groep schoolbestuurders heeft nog wel vragen bij het aanleveren van gegevens door schoolbesturen bij DUO. De brief biedt hierover geen duidelijkheid. Is de gegevenslevering verplicht? En wat als leraren er vervolgens geen gebruik van maken, aangezien het registreren vrijwillig is: is het werk dan voor niets gedaan? Die vragen worden met de nieuwe koers van minister Slob extra relevant, nu de verdere implementatie van het register voorlopig wordt uitgesteld.

De sectorraden achten het vooralsnog onverantwoord om onverkort aan de wettelijk vastgelegde datum van 1 augustus vast te houden. Er moet eerst duidelijkheid komen over de invulling van het lerarenregister, de herregistratie en de vorming en rol van een beroepsgroep leraren, alvorens tot een verplichte gegevenslevering, met draagvlak vanuit leraren, scholen en besturen, kan worden overgegaan. De raden hebben deze zorgen afgelopen week opnieuw overgebracht aan de minister en daarbij een voorstel gedaan. Belangrijk element daarin is om pas op de plaats te maken met de verplichte gegevenslevering. En dat schoolbesturen gedurende de periode van ‘pas op de plaats’ wel vrijwillig gegevens kunnen leveren voor het portfolio als dat op verzoek is van een individuele leraar. De sectorraden zijn nog in afwachting van een antwoord van de minister op het voorstel.

Meer aandacht voor schoolcontext 

Waar de PO-Raad erg blij mee is, is dat de minister meer aandacht wil schenken aan de schoolcontext. Nascholen doe je immers niet alleen voor jezelf, maar altijd in afstemming met de situatie en behoefte van de school. De PO-Raad heeft er, samen met de VO-raad en MBO Raad, veelvuldig op aangedrongen om dit aspect goed te verankeren. 

Werkgeversperspectief

De minister erkent dat de positie van werkgevers de afgelopen jaren onderbelicht is geweest bij deze nieuwe wet. De PO-Raad praat graag verder met de minister over hoe werkgevers ‘vorm kunnen geven aan de belangrijke verantwoordelijkheid die zij hierin hebben’. Wat betreft de PO-Raad moet er eerst duidelijkheid komen over de invulling van het register, de rol van de beroepsgroep en de schoolcontext voordat willekeurig gegevens worden opgevraagd. Ondertussen benadrukt de minister in zijn brief ‘dat schoolbesturen hun wettelijke verantwoordelijkheid als werkgevers op dit punt moeten nakomen’.

Lees hier de brief van de minister aan de Kamer. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten